• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản pháp luật về Đơn vị sự nghiệp công lập

 

Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về Nghị định 16/2015/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2015/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/03/2015   Số công báo: Từ số 297 đến số 298
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 2002; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008; Luật Viên chức 2010; Luật giá 2012, ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung chính của Nghị định 16/2015/NĐ-CP là quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Cụ thể:

Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Điều 6, Nghị định 16 quy định đơn vị sự nghiệp công được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, đơn vị sự nghiệp công được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đơn vị sự nghiệp công được tự xác định giá dịch vụ sự nghiệp công.

Đây là nội dung quy định tại Điều 09, Nghị định 16/2015, theo đó:

+ Đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng kinh phí NSNN, đơn vị sự nghiệp công được xác định giá dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực…

+ Đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN, Giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí…

Tự chủ về tài chính

Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính.

Nghị định mới tăng thêm một loại hình đơn vị sự nghiệp công so với Nghị định 43/2006/NĐ-CP, theo đó, các đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính được chia thành 4 loại:

+ Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư;

+ Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;

+ Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;

+ Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư sẽ được giao quyền tự chủ khá rộng như được quyết định số lượng người làm việc, được vay vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng theo quy định, được tự quyết định mức trích quỹ bổ sung thu nhập mà không bị không chế mức trích Quỹ bổ sung thu nhập như các loại hình đơn vị sự nghiệp khác.

Các đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư cũng sẽ được tự quyết định mức trích quỹ bổ sung thu nhập mà không bị không chế mức trích Quỹ bổ sung thu nhập. Đối với các đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ bị khống chế không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do nhà nước quy định; đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên bị khống chế không quá 2 lần, đơn vị do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên bị khống chế không quá 1 lần.

Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/04/2015, và thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi 43/2006/NĐ-CP, các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực được tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ; Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Nghị định 96/2010/NĐ-CP; và Nghị định 85/2012/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 16/2015/NĐ-CP

44.492

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266548