• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 19/2014/NĐ-CP về Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Tải về Nghị định 19/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/03/2014   Số công báo: Từ số 403 đến số 404
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Nghị định số 19/2014 ban hành kèm theo là Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, áp dụng cho công ty thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP. Nghị định số 19/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2014.

Nghị định số 19/2014/NĐ-CP quy định về Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo đó, Nghị định số 19/2014 quy định vốn điều lệ công ty do chủ sở hữu công ty đầu tư hoặc cam kết đầu tư và được ghi bằng số và bằng chữ tại Điều lệ công ty ở thời điểm được phê duyệt; vốn điều lệ có thể tăng trong quá trình hoạt động. Chủ sở hữu công ty phê duyệt tăng vốn điều lệ cho công ty căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển và mở rộng quy mô, hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc thù hoạt động của công ty. Mức vốn điều lệ điều chỉnh tăng thêm được xác định tối thiểu cho 03 năm kể từ năm quyết định điều chỉnh vốn điều lệ. Trong đó, Bộ trưởng quyết định tăng vốn điều lệ đối với công ty thuộc Bộ sau khi có thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tăng vốn điều lệ đối với công ty thuộc UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghị định số 19/2014 cũng quy định người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có quyền quyết định và chịu trách nhiệm việc công khai thông tin ra bên ngoài của công ty. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, người đại diện theo pháp luật của công ty là người chịu trách nhiệm trong tổ chức cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Nghị định số 19/2014 quy định Công ty được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo quyết định của Chủ sở hữu công ty, theo đó cũng quy định về chức năng và quyền hạn của Hội đồng thành viên và Chủ tịch công ty.

Từ khóa: Nghị định 19/2014/NĐ-CP

3.061

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
223459