• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 206/2013/NĐ-CP quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tải về Nghị định 206/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 206/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/12/2013   Số công báo: Từ số 915 đến số 916
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/12/2013, Chính phủ đã ban Nghi định 206/2013/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ.

Nghị định 206/2013/NĐ-CP quy định các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân khác có liên quan trong việc theo dõi, thu hồi và thanh toán các khoản nợ; đồng thời phải đối chiếu xác nhận, phân loại nợ, đôn đốc thu hồi và chủ động xử lý nợ tồn đọng theo quy định của pháp luật.

Đối với các khoản nợ khó đòi hoặc không có khả năng trả nợ, trước hết, doanh nghiệp phải thực hiện trích lập dự phòng theo quy định và tự tìm mọi biện pháp xử lý thu hồi nợ, cùng chia sẻ khó khăn giữa chủ nợ, khách nợ để xử lý thông qua các hình thức khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ, mua bán nợ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ trường hợp vượt quá khả năng và thẩm quyền xử lý. Đối với các khoản nợ phải thu, trả bằng ngoại tệ, thực hiện quy đổi sang đồng Việt Nam tại thời điểm hạch toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ, chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư nợ ngoại tệ phải thu, trả cuối năm được xử lý theo quy định của Bộ Tài chính.

Cũng theo Nghị định 206, doanh nghiệp phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không vượt quá 03 lần theo quy định của Chính phủ về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Khi có nhu cầu huy động vốn vượt quy định để đầu tư các dự án quan trọng, doanh nghiệp phải xây dựng phương án cụ thể, xác định rõ kế hoạch trả nợ, cân đối dòng tiền trả nợ, báo cáo chủ sở hữu xem xét, quyết định trên cơ sở các dự án huy động vốn phải đảm bảo khả năng trả nợ và có hiệu quả.

Nghi định 206/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2014.

Từ khóa: Nghị định 206/2013/NĐ-CP

1.754

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
215659