• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính

 

Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Tải về Nghị định 215/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/01/2014   Số công báo: Từ số 23 đến số 24
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính bao gồm 25 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 04 tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý Nhà nước thuộc Bộ như: Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I); Viện Chiến lược và Chính sách tài chính; Thời báo Tài chính Việt Nam; Cục Quản lý giá và Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm...

Trong đó, Vụ Ngân sách Nhà nước được tổ chức 05 phòng; Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, mỗi Vụ được tổ chức 04 phòng; Vụ Pháp chế được tổ chức 06 phòng; Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán được tổ chức 05 phòng...

Nghị định 215/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và thay thế Nghị định 118/2008/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 215/2013/NĐ-CP

2.606

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
217183