• Lưu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công an nhân dân


Văn bản pháp luật về Lực lượng Công an nhân dân

 

Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2007/NĐ-CP quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

Tải về Nghị định 29/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 160/2007/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CỜ TRUYỀN THỐNG, CÔNG AN HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ TRANG PHỤC CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định s 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống; Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị đnh số 160/2007/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 2. Công an hiệu

Công an hiệu hình tròn, đường kính 36 mm, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu vàng nổi trên nền đỏ, vành khăn trong và vành khăn ngoài màu vàng, hai bên giữa hai vành khăn có hai bông lúa màu vàng nổi trên nền xanh lục thẫm, phía dưới ngôi sao có hình nửa bánh xe, giữa nửa bánh xe có chữ lồng “CA”, bánh xe và chữ CA màu vàng, bên ngoài Công an hiệu có cành tùng kép màu vàng bao quanh liền thành một khối cao 54 mm, rộng 64 mm”.

2. Điều 4 được sửa đổi, b sung như sau:

“Điều 4. Phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

1. Đi với trang phục thường dùng

Khi mang cấp hiệu trên vai áo, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên Công an nhân dân phải đeo phù hiệu màu đỏ ở cổ áo, giữa nền phù hiệu gắn Công an hiệu đường kính 18 mm. Riêng cấp tướng phù hiệu viền 3 cạnh màu vàng.

2. Đối với trang phục lễ phục

Khi mang cấp hiệu trên vai áo, sĩ quan Công an nhân dân phải đeo cành tùng đơn màu vàng ở cổ áo. Cấp tướng có thêm một ngôi sao 5 cánh màu vàng trong lòng cành tùng”.

3. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Lễ phục của sĩ quan Công an nhân dân

a) Màu sắc: Mũ, qun áo xuân hè, quần áo thu đông màu be hồng;

b) Mũ kêpi: Quai tết màu vàng. Riêng mũ cấp tướng, mặt trên của lưỡi trai gắn cành tùng màu vàng;

c) Quần áo xuân hè

Quần áo: May kiểu vecton, cổ bẻ hình chữ K, ngắn tay; thân trước áo nam có 4 túi, nữ có 2 túi may ốp ngoài; dây chiến thắng đeo dưới cấp hiệu vai bên phải;

Cúc áo màu vàng; mặt cúc cấp tướng có hình Quốc huy nổi; cấp tá, cấp úy có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa, dưới hai bông lúa có chữ lồng CA.

d) Quần áo thu đông:

Quần áo: May kiểu vecton, cổ b hình chữ K, dài tay, dựng lót trong, thân trước áo nam có 4 túi, nữ có 2 túi may ốp ngoài; áo sơ mi màu trắng, dài tay, cổ có chân; ca ra vát màu đen; dây chiến thắng đeo dưới cấp hiệu vai bên phải;

Cúc: Thực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

đ) Giầy, tất: Giầy da, màu đen, ngắn cổ; tất màu mạ non”.

4. Thay cụm từ “màu trắng bạc” thành cụm từ “màu vàng” tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 1 Điều 3, Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5, cụm từ “5 mm” thành cụm từ “6 mm” tại Điểm a Khoản 1 Điều 3, Điểm b Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 5 và Khoản 4 Điều 5, cụm từ “20 mm” thành cụm từ “21,5 mm” tại Điểm c Khoản 1 Điều 3,

5. Khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Nghiêm cấm cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, làm giả, tàng trữ, đổi, mua, bán, sử dụng trái phép Cờ truyền thng, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, trang phục Công an nhân dân. Trường hp vi phạm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2016.

2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ th v lộ trình sản xut, cp phát trang phục, phù hiệu, cấp hiệu Công an nhân dân theo Nghị định này bảo đảm Tiết kiệm, hiệu quả.

3. Giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi Tiết thi hành và đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân
dân ti cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
-
y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NC (3b). XH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Điều 2. Công an hiệu

1. Công an hiệu hình tròn, đường kính 36 mm, ở giữa có ngôi sao 5 cánh màu vàng nổi trên nền đỏ, liền với nền đỏ là nền xanh thẫm có hai bông lúa nổi màu vàng bao quanh, phía dưới ngôi sao có hình nửa bánh xe màu vàng, giữa nửa bánh xe có chữ lồng "CA", vành ngoài màu vàng.

2. Cành tùng kép được bao quanh Công an hiệu khi gắn trên mũ Công an nhân dân thành một khối cao 54 mm, rộng 64 mm.

a) Cấp tướng, cấp tá: cành tùng màu vàng.

b) Cấp uý, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên: cành tùng màu trắng bạc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

Khi mang cấp hiệu trên vai áo, sĩ quan Công an nhân dân phải đeo cành tùng đơn ở cổ áo; hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân phải đeo phù hiệu ở cổ áo, như sau:

1. Cấp tướng: cành tùng đơn và một ngôi sao 5 cánh màu vàng.

2. Cấp tá: cành tùng đơn màu vàng.

3. Cấp uý: cành tùng đơn màu trắng bạc.

4. Hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên: phù hiệu hình bình hành, kích thước cạnh 55 x 32 (mm), nền màu đỏ, ở giữa có gắn Công an hiệu đường kính 18 mm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 6. Trang phục của lực lượng Công an nhân dân

Trang phục của lực lượng Công an nhân dân gồm: lễ phục, trang phục thường dùng, trang phục chiến đấu, trang phục hoá trang nghiệp vụ và trang phục nghi lễ.

1. Lễ phục của sĩ quan Công an nhân dân

a) Mũ kêpi: màu be hồng, quai tết màu vàng. Riêng mũ cấp tướng, mặt trên của lưỡi trai gắn cành tùng màu vàng.

b) Quần áo xuân hè: màu be hồng, may kiểu vecton, ngắn tay, cổ bẻ; cúc áo (dùng cả cho áo thu đông) cấp tướng và cấp tá màu vàng, cấp uý màu trắng bạc có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa, dưới hai bông lúa có chữ lồng "CA"; thân trước áo có túi may ốp ngoài.

c) Quần áo thu đông: màu be hồng, may kiểu vecton dựng lót trong, dài tay, cổ bẻ, thân trước áo có túi may ốp ngoài; áo sơ mi màu trắng, dài tay, cổ có chân; cravat màu đen.

d) Giầy, tất: giầy da, màu đen, ngắn cổ; tất màu mạ non.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

1. Cấp hiệu của sĩ quan
...

b) Cúc cấp hiệu: hình tròn; cấp tướng màu vàng, có hình Quốc huy nổi; cấp tá màu vàng, cấp uý màu trắng bạc có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa, dưới hai bông lúa có hình nửa bánh xe, giữa hình nửa bánh xe có chữ lồng "CA".

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

1. Cấp hiệu của sĩ quan
...

c) Sao 5 cánh: cấp tướng màu vàng, có vân nổi, đường kính 23 mm; cấp tá màu vàng, có vân nổi, đường kính 20 mm; cấp uý màu trắng bạc đường kính 20 mm. Số lượng và cách bố trí như sau:

- Thiếu uý, Thiếu tá, Thiếu tướng: 1 sao.

- Trung uý, Trung tá, Trung tướng: 2 sao.

- Thượng uý, Thượng tá, Thượng tướng: 3 sao.

- Đại uý, Đại tá, Đại tướng: 4 sao.

- Sao xếp từ cuối cấp hiệu: cấp tướng xếp dọc; Thiếu uý, Thiếu tá một sao xếp giữa; Trung uý, Trung tá hai sao xếp ngang; Thượng uý, Thượng tá hai sao xếp ngang, một sao xếp dọc; Đại uý, Đại tá hai sao xếp ngang, hai sao xếp dọc.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

1. Cấp hiệu của sĩ quan

a) Nền cấp hiệu bằng vải, màu đỏ.

- Cấp tướng: hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc nền cấp hiệu có viền màu vàng, giữa nền cấp hiệu có dệt hoa văn nổi hình cành tùng chạy dọc theo nền cấp hiệu.

- Cấp tá, cấp uý: hai cạnh đầu nhỏ và hai cạnh dọc nền cấp hiệu có viền lé màu xanh, giữa nền cấp hiệu có vạch rộng 5 mm chạy dọc theo nền cấp hiệu; cấp tá hai vạch, cấp uý một vạch; vạch của sĩ quan nghiệp vụ màu vàng, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật màu xanh thẫm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Phù hiệu kết hợp với cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

Phù hiệu kết hợp với cấp hiệu hình bình hành, nền bằng vải màu đỏ, kích thước cạnh 55 x 32 (mm); trên nền phù hiệu có Công an hiệu đường kính 18 mm; trên nền phù hiệu có vạch và sao 5 cánh đường kính 13 mm như sau:

1. Phù hiệu kết hợp cấp hiệu sĩ quan

Số lượng, màu sắc của sao gắn trên nền phù hiệu kết hợp với cấp hiệu của từng cấp bậc hàm sĩ quan như số lượng, màu sắc của sao gắn trên nền cấp hiệu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định này. Phù hiệu kết hợp với cấp hiệu của sĩ quan cấp tướng không có vạch, ba cạnh nền viền màu vàng. Phù hiệu kết hợp với cấp hiệu của sĩ quan cấp tá, cấp uý vạch bằng kim loại, rộng 2 mm, dài 30 mm gắn dọc theo nền phù hiệu; cấp tá hai vạch, cấp uý một vạch; sĩ quan nghiệp vụ cấp tá vạch màu vàng, sĩ quan nghiệp vụ cấp uý vạch màu trắng bạc; sĩ quan chuyên môn kỹ thuật vạch màu xanh thẫm; sao năm cánh gắn phía trên vạch. Sao được bố trí như sau:

- Thiếu uý, Thiếu tá, Thiếu tướng một sao xếp giữa.

- Trung uý, Trung tá, Trung tướng hai sao xếp ngang.

- Thượng uý, Thượng tá, Thượng tướng một sao xếp trên, hai sao xếp dưới.

- Đại uý, Đại tá, Đại tướng hai sao xếp trên, hai sao xếp dưới.

2. Phù hiệu kết hợp cấp hiệu hạ sĩ quan

Vạch bằng vải, rộng 5 mm chạy dọc chính giữa nền phù hiệu, sao 5 cánh màu trắng bạc gắn dọc theo vạch; hạ sĩ quan nghiệp vụ và hạ sĩ quan phục vụ có thời hạn vạch màu vàng, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật vạch màu xanh thẫm.

- Hạ sĩ: 1 sao.

- Trung sĩ: 2 sao.

- Thượng sĩ: 3 sao.

3. Phù hiệu kết hợp cấp hiệu chiến sĩ

- Binh nhì: 1 sao màu trắng bạc ở chính giữa phù hiệu.

- Binh nhất: 2 sao màu trắng bạc xếp dọc theo phù hiệu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân
...

2. Cấp hiệu của hạ sĩ quan, chiến sĩ
...

b) Vạch bằng vải, rộng 5 mm gắn ở cuối nền cấp hiệu. Hạ sĩ quan nghiệp vụ và hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn vạch màu vàng; hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật vạch màu xanh thẫm; cuối nền cấp hiệu của hạ sĩ quan có vạch ngang (|), chiến sĩ có vạch (<).

Hạ sĩ: 1 vạch (|)

Trung sĩ: 2 vạch (||)

Thượng sĩ: 3 vạch (|||)

Binh nhì: 1 vạch (<)

Binh nhất: 2 vạch (<<)

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 3. Cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân
...

c) Sao 5 cánh: cấp tướng màu vàng, có vân nổi, đường kính 23 mm; cấp tá màu vàng, có vân nổi, đường kính 20 mm; cấp uý màu trắng bạc đường kính 20 mm. Số lượng và cách bố trí như sau:

- Thiếu uý, Thiếu tá, Thiếu tướng: 1 sao.

- Trung uý, Trung tá, Trung tướng: 2 sao.

- Thượng uý, Thượng tá, Thượng tướng: 3 sao.

- Đại uý, Đại tá, Đại tướng: 4 sao.

- Sao xếp từ cuối cấp hiệu: cấp tướng xếp dọc; Thiếu uý, Thiếu tá một sao xếp giữa; Trung uý, Trung tá hai sao xếp ngang; Thượng uý, Thượng tá hai sao xếp ngang, một sao xếp dọc; Đại uý, Đại tá hai sao xếp ngang, hai sao xếp dọc

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 5. Phù hiệu kết hợp với cấp hiệu của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân

Phù hiệu kết hợp với cấp hiệu hình bình hành, nền bằng vải màu đỏ, kích thước cạnh 55 x 32 (mm); trên nền phù hiệu có Công an hiệu đường kính 18 mm; trên nền phù hiệu có vạch và sao 5 cánh đường kính 13 mm như sau:
...

2. Phù hiệu kết hợp cấp hiệu hạ sĩ quan

Vạch bằng vải, rộng 5 mm chạy dọc chính giữa nền phù hiệu, sao 5 cánh màu trắng bạc gắn dọc theo vạch; hạ sĩ quan nghiệp vụ và hạ sĩ quan phục vụ có thời hạn vạch màu vàng, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật vạch màu xanh thẫm.

- Hạ sĩ: 1 sao.

- Trung sĩ: 2 sao.

- Thượng sĩ: 3 sao.
...

4. Phù hiệu kết hợp cấp hiệu học viên

Vạch bằng vải, màu vàng, rộng 5 mm chạy dọc giữa nền phù hiệu. Phù hiệu học viên đại học bốn cạnh có viền lé màu xanh; học viên trung học, sơ học không có viền lé.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Quản lý, sử dụng Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
...

3. Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân. Mọi hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 29/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/05/2016   Số công báo: Từ số 311 đến số 312
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết

Quy định mới về trang phục Công an nhân dân

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2007/NĐ-CP quy định cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Công an nhân dân.

Theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP quy định về:

 • Công an hiệu;
 • Phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên Công an nhân dân;
 • Trang phục thường dùng và trang phục lễ phục: mũ, quần áo, giày, tất.

Cụ thể, trang phục của Công an nhân dân được quy định như sau:

 • Thường phục

Khi mang cấp hiệu trên vai áo, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên Công an nhân dân, chiến sĩ phải đeo phù hiệu màu đỏ ở cổ áo, giữa nền phù hiệu có gắn Công an hiệu đường kính là 18 mm. Nếu là cấp tướng thì phù hiệu viền 3 cạnh màu vàng.

 • Lễ phục

Khi mang cấp hiệu trên vai áo, ở cổ áo sĩ quan CAND phải đeo cành tùng đơn màu vàng. Nếu là cấp tướng thì có thêm một ngôi sao 5 cánh màu vàng trong lòng cành tùng.

 • Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:

Lễ phục của sĩ quan Công an nhân dân

Màu sắc: mũ, quần áo thu đông, quần áo xuân hè màu be hồng;

Mũ kêpi: quai tết màu vàng. Nếu là cấp tướng thì mặt trên của lưỡi trai gắn cành tùng màu vàng;

Quần áo xuân hè

Quần áo: may kiểu vecton, ngắn tay, cổ bẻ hình chữ K; áo nam thân trước có 4 túi, áo nữ có may 2 túi ốp ngoài; ở vai bên bên phải có dây chiến thắng đeo dưới cấp hiệu;

Cúc áo màu vàng; nếu là cấp tướng thì mặt cúc có hình Quốc huy nổi; cấp tá, cấp úy có hình nổi ngôi sao 5 cánh ở giữa hai bông lúa, dưới hai bông lúa có chữ lồng “CA”.

Quần áo thu đông

Quần áo: may kiểu vecton, dài tay, cổ bẻ hình chữ K, dựng lót trong, áo nam thân trước có 4 túi, áo nữ có 2 túi may ốp ngoài; áo sơ mi màu trắng, cổ có chân, dài tay; ca ra vát màu đen; ở vai bên phải có dây chiến thắng đeo dưới cấp hiệu;

Giầy, tất: Giầy da, màu đen, ngắn cổ; tất màu mạ non.

Nghị định 29/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 06/6/2016.

Từ khóa: Nghị định 29/2016/NĐ-CP

7.864

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
309273