• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức Bộ cơ quan ngang Bộ

 

Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tải về Nghị định 36/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/04/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/04/2012   Số công báo: Từ số 355 đến số 356
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/04/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo đó Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; chế độ làm việc và quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về quản lý ngành, lĩnh vực của Bộ thực hiện theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, Nghị định 36/2012/NĐ-CP xác định 14 nhiệm vụ cơ bản: Về pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; hợp tác quốc tế; cải cách hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác; hội, tổ chức phi Chính phủ; tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng viên chức; cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, thanh tra và cuối cùng là quản lý tài chính, tài sản.

Bên cạnh đó, Nghị định 36/2012/NĐ-CP còn quy định về chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng. Theo đó Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Bộ theo quy định.

Nghị định 36/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/06/2012.

Từ khóa: Nghị định 36/2012/NĐ-CP

3.792

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
138123