• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ


Nghị định 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 74/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2012   Số công báo: Từ số 623 đến số 624
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/09/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 74/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Khi nói về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặt khác, về cơ cấu tổ chức, Văn phòng Chính phủ có các Vụ, Cục, đơn vị giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể: Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng; Vụ Nội chính; Vụ Theo dõi phối hợp công tác giữa Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban Trung trương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân và Chính quyền địa phương; Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ;. Vụ Pháp luật; Vụ Quan hệ quốc tế; Vụ Kinh tế ngành; Vụ Kinh tế tổng hợp; Vụ Khoa giáo - Văn xã; Vụ Đổi mới doanh nghiệp; Vụ Thư ký - Biên tập; Vụ Văn thư Hành chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch tài chính; Cục Quản trị; Cục Hành chính - Quản trị II; Trung tâm Tin học và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Nghị định 74/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 19/11/2012.

Từ khóa: Nghị định 74/2012/NĐ-CP

484

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148590