• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

Tải về Nghị định 83/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/08/2006   Số công báo: Từ số 67 đến số 68
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/08/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

Nghị định Nghị định 83/2006/NĐ-CP quy định nguyên tắc, điều kiện, trách nhiệm của cơ quan đề nghị, trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

Theo đó, để thành lập tổ chức cần: Có hồ sơ đầy đủ theo quy định; Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi tổ chức được thành lập. Đồng thời để tổ chức lại cần: Có hồ sơ đầy đủ theo quy; Có phương án về nhân sự lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại tổ chức. Và cuối cùng, để giải thể tổ chức cần:Có hồ sơ đầy đủ theo quy định; Có phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.
 
Trong đó, Nghị định 83/2006/NĐ-CP quy định về hồ sơ trong các thủ tục như sau:

 - Hồ sơ thành lập tổ chức gồm: Đề án thành lập tổ chức; Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Quyết định thành lập tổ chức (kèm theo), dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước); Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức; Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức.

- Hồ sơ tổ chức lại gồm: Đề án về tổ chức lại tổ chức; Tờ trình về đề án tổ chức lại tổ chức và dự thảo Quyết định về tổ chức lại tổ chức (kèm theo); Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan; Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

- Hồ sơ giải thể tổ chức gồm: Đề án về giải thể tổ chức; Tờ trình về đề án giải thể tổ chức và dự thảo Quyết định về giải thể tổ chức (kèm theo); Các văn bản của các cơ quan có liên quan xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.

Nghị định 83/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/09/2006.

Từ khóa: Nghị định 83/2006/NĐ-CP

2.429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
13592