• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Nghị định 93/2001/NĐ-CP quy định phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Nghị định 93/2001/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2001/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/12/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/01/2002   Số công báo: Số 2
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Theo Nghị định 93/2001/NĐ-CP, HĐND, UBND tp. Hồ Chí Minh sẽ được phân cấp quản lý một số lĩnh vực sau đây:

Quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội;

Quản lý nhà, đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Quản lý ngân sách nhà nước;

Tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức.

 Mục tiêu của việc phân cấp là nhằm đề cao trách nhiệm và tạo điều kiện phát huy tính chủ động, sáng tạo để giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND, UBND Thành phố. Từ đó khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, tương xứng với vị trí, vai trò của Thành phố đối với cả nước và khu vực.

Việc phân cấp quản lý này được thực hiện theo 5 nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất và thông suốt của Chính phủ; đồng thời phát huy trách nhiệm quyền tự chủ, tính năng động, sáng tạo của Thành phố trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

- Phân cấp quản lý gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra của các Bộ, ngành đối với hoạt động của chính quyền Thành phố.

- Phân cấp quản lý đi đôi với việc thực hiện chương trình cải cách hành chính ở các cấp chính quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước ở địa phương; tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

- Phù hợp với pháp luật hiện hành về thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Phân cấp quản lý đi đôi với tăng cường trách nhiệm của HĐND, UBND và mở rộng dân chủ, thực hiện công khai cho cấp dưới tham gia bàn bạc và giám sát thực hiện.

Nội dung cụ thể về các lĩnh vực phân cấp cho thành phố quản lý được quy định đầy đủ ở chương 2, 3, 4, 5 của Nghị định 93/2001.

Nghị định 93/2001/NĐ-CP về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho tp.HCM có hiệu lực từ 27/12/2001.

Từ khóa: Nghị định 93/2001/NĐ-CP

401

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
48667