• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Nghị định 96/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan

Tải về Nghị định 96/2002/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 96/2002/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 19/11/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/12/2002   Số công báo: Số 63
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/11/2002, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hải quan; thực thi pháp luật hải quan trong phạm vi cả nước.

Tổng cục Hải quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về ngành hải quan; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành hải quan và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của ngành hải quan; Thực hiện hợp tác quốc tế về hải quan theo quy định của pháp luật; Tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong ngành hải quan; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về hải quan; Tổ chức chỉ đạo và thực hiện thống kê nhà nước về hải quan; Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; Quản lý tài chính và tài sản của ngành hải quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính…

Tổng cục Hải quan được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất thành hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan gồm: 11 cơ quan thuộc bộ máy giúp việc ; 6 cơ quan thuộc đơn vị sự 96/2002/NĐ-CP nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan; Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương trực thuộc Cục Hải quan địa phương.

Nghị định 96/2002/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 04/12/2002.

Từ khóa: Nghị định 96/2002/NĐ-CP

542

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50216