Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 01/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1998 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/1999/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/01/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/1999   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/01/1999, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1998.

Thông qua Báo cáo "Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 1998 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1999", do Quyền Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao trình bày.

Trong năm 1998, Chính phủ đã triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và Chương trình công tác của Chính phủ; đã giải quyết khối lượng công việc lớn có trọng tâm, trọng điểm; chuyển một bước hoạt động của bộ máy hành chính sát cơ sở; điều hành năng động, nhạy bén các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; có nhiều cải tiến về phương thức chỉ đạo và quy trình làm việc... Tuy nhiên, cũng còn những vấn đề bức xúc, đã được đề ra trong chương trình đầu năm hoặc từ năm trước, nhưng thực hiện còn chậm, hiệu quả thấp, đó là cải cách hành chính, sắp xếp lại và đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước, công tác thông tin báo cáo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Chính phủ xác định cần có những giải pháp cụ thể khắc phục các mặt yếu kém này, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm 1999, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện dân chủ, công khai, đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, chủ động phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp và giải quyết tốt mối quan hệ với dân, với các tổ chức và doanh nghiệp.

Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ soát xét lại một cách chặt chẽ các đề án đã đăng ký trong Chương trình công tác năm 1999, bảo đảm phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm năm 1999 của Chính phủ và có tính thiết thực, khả thi cao; đồng thời tổ chức triển khai ngay từ đầu năm việc xây dựng các đề án đã được phân công trong Chương trình.

Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình công tác của Chính phủ năm 1999; đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp trong phiên họp này, hoàn chỉnh Báo cáo "Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 1998 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1999", gửi đến các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện.

96