• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Chuyển mục đích sử dụng đất

 

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND về Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau

Tải về Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 và Danh mục dự án bị hủy bỏ;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau; Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục điều chỉnh, bổ sung dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cà Mau, bao gồm:

1. Danh mục điều chỉnh dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, gồm 03 dự án, với diện tích 11,45ha (chi tiết tại Biểu 01 kèm theo).

2. Danh mục bổ sung dự án thu hồi đất năm 2019, gồm 10 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 3,29ha (chi tiết tại Biểu 02 kèm theo).

3. Danh mục bổ sung dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 gồm 02 dự án, với tổng diện tích 1,41 ha (chi tiết tại Biểu 03 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa IX, kỳ họp thứ Tám (bất thường) thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- BTT.Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 


Biểu 01

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau)

STT

Tên dự án

Ch đu tư

Địa đim

Diện tích đất thu hồi (ha)

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng đc dng

Đt rừng phòng hộ

Tng mức vn (đồng)

Nguồn vn

1

Nhà máy điện gió Tân Thuận

Công ty CP Đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau

xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi

1,65

-

-

-

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước

Công văn số 9263/UBND-KT ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh

Điều chỉnh tên dự án (tên đăng ký cũ là Nhà máy điện gió Tân Thuận (Trụ quan trắc đo gió))

2

Đường vào Trường Trung học CS Lâm Hải

UBND xã Lâm Hải

Ấp Xẻo Sao, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn

0,05

-

-

-

50.000.000

Vốn ngân sách huyện

Công văn số 249/HĐND-TT ngày 02/10/2018 HĐND tỉnh

Điều chỉnh tên dự án (tên đăng ký cũ là Trường Trung học CS Lâm Hải)

3

Đê đoạn vòng qua cống Đá Bạc (thuộc dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp đê Biển Tây tỉnh Cà Mau)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời

9,75

8,30

-

-

8.000.000.000

Vốn ngân sách tập trung do tnh quản lý

Điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ 4,94ha lên 9,75ha; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ 4,52ha lên 8,30ha (Tờ trình số 616/TTr-STNMT ngày 13/12/2018)

Điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ 4,94ha lên 9,75ha (Tờ trình số 616/TTr-STNMT ngày 13/12/2018)

TNG SỐ

11,45

8,30

0,00

0,00

8.050.000.000

 

 

 

 

Biểu 02

DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích đất thu hồi (ha)

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Tổng mức vốn dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng

Văn bn chủ trương

Ghi chú

Đt trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng h

Tổng mức vn (đồng)

Nguồn vốn

1

Dự án xây dựng mới lộ giao thông tuyến kênh Cây Bưới (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến kinh xáng Cà Mau - Bạc Liêu)

UBND phường 6

Phường 6, thành phố Cà Mau

0,05

-

-

-

768.608.457

Vốn ngân sách thành phố Cà Mau

Công văn số 2268/UBND-XD ngày 27/9/2018 của UBND thành phố Cà Mau; Công văn số 2863/UBND-XD ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Cà Mau

Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Cà Mau

2

Dự án xây dựng công trình vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn từ cửa hàng xe Nam Bình đến dãy 10 căn và vỉa hè trước trụ sở Công an huyện

Ban Quản lý DA đầu tư xây huyện

Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

0,0031

-

-

-

400.000.000

Vốn ngân sách huyện

Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Cà Mau

Công văn số 239/UBND-NNTN ngày 23/01/2019 của UBND huyện Năm Căn

3

Dự án xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử nơi ở và làm việc của đồng chí Võ Văn Kiệt

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện U Minh

ấp 6, xã Khánh Hòa, huyện U Minh

0,18

-

-

-

-

 

Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh

Người dân tự nguyện trả đất Nhà nước để thực hiện dự án

4

Dự án xây dựng trụ ăng ten cao 125m

Viễn thông Cà Mau - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời

1,00

-

-

-

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước

Công văn số 7002/UBND-NNTN ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh

 

5

Trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời

Ban Quản lý công trình xây dựng

Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

0,03

-

-

-

7.500.000.000

Nguồn vốn xổ số kiến thiết

Công văn số 2424/UBND-XD ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh

 

6

Mở rộng đền thờ Vua Hùng

UBND huyện Thới Bình

ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình

0,10

-

-

-

600.000.000

Vốn ngân sách tnh

Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh

 

7

Trường Trung học cơ sở Tân Lợi

UBND huyện Thới Bình

ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình

0,96

0,96

-

-

-

Nguồn vốn xổ số kiến thiết giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

Người dân tự nguyện trả đất Nhà nước để thực hiện dự án

8

Cầu Vàm Đình

Công ty CP Vật liệu xây dựng Phú Tân

Ấp Vàm Đình, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân

0,05

-

-

-

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước

Công văn số 5117/UBND-XD ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh

 

9

Nhà máy điện gió Tân Hải

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Ấp Công nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân

0,90

-

-

0,45

-

Vốn doanh nghiệp ứng trước

Công văn số 10073/UBND-KT ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện Phú Tân

10

Hạng mục Điểm Dân cư Vàm kênh Mỹ Bình (thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư rừng phòng hộ Biển Tây, huyện Phú Tân)

Ban Quản lý DA Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ấp Mỹ Bình, xã Phú Tân, huyện Phú Tân

0,02

-

-

-

40.000.000

Vốn ngân sách tỉnh

Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 06/8/2009 của UBND tỉnh Cà Mau

 

TNG SỐ

3,29

0,96

0,00

0,45

9.308.608.457

 

 

 

 

Biểu số 03

DANH MỤC BSUNG DỰ ÁN CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐT NĂM 2019 TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết s 01/2019/NQ-HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích đất thu hồi (ha)

Diện tích phải chuyển mục đích sử dụng đất (ha)

Văn bản chủ trương

Ghi chú

Đt trồng lúa

Đt rừng đặc dng

Đất rừng phòng hộ

1

Trường Trung học cơ sở Tân Lợi

UBND huyện Thới Bình

ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình

0,96

0,96

-

-

Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

Người dân tự nguyện trả đất Nhà nước để thực hiện dự án

2

Nhà máy điện gió Tân Hải

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô

Ấp Công nghiệp, xã Tân Hải, huyện Phú Tân

0,90

-

-

0,45

Công văn số 10073/UBND-KT ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

Báo cáo số 39/BC-UBND ngày 22/01/2019 của UBND huyện Phú Tân

TNG S

1,86

0,96

0,00

0,45

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 02/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND

380

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411681