• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


 

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 5)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1300/TTr-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C thuộc các lĩnh vực tại Điều 10 Luật Đầu tư công 2019 với tổng mức đầu tư như sau:

1. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 48 tỷ đồng, gồm: Giao thông (bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ); công nghiệp điện; khai thác dầu khí; hóa chất, phân bón, xi măng; chế tạo máy, luyện kim; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng khu nhà ở.

2. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 32 tỷ đồng, gồm: Giao thông (trừ dự án giao thông thuộc khoản 1 Điều này); thủy lợi; cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; kỹ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; hóa dược; sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng thuộc khoản 1 Điều này); công nghiệp cơ khí (trừ dự án chế tạo máy, luyện kim thuộc khoản 1 Điều này); bưu chính, viễn thông.

3. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 24 tỷ đồng, gồm: Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp (trừ dự án lĩnh vực công nghiệp thuộc khoản 1 và khoản 2 Điều này).

4. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 18 tỷ đồng, gồm: Y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ dự án xây dựng khu nhà ở thuộc khoản 1 Điều này); dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (trừ dự án quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Khi phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tại Điều 1 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi. Định kỳ hàng năm tổng hợp các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tại kỳ họp bất thường (lần 5) thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 năm 2020./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT. TH (T
n Duy,09)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445401