• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2012 bãi bỏ Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chi và mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông

Tải về Nghị quyết 01/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 31 tháng 5 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHOÁ II, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xứ lý văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 03/TTr-HĐND ngày 29/5/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp.

Lý do: Không còn phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2012.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 01/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 31/05/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 01/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
144745