• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tải về Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016 như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, sử dụng 10% của 1.000.000 đồng/ha/năm (đối với đất chuyên trồng lúa nước) tương ứng 100.000 đồng/ha/năm, để hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông giúp cho người trồng lúa tiếp cận được giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa, xây dựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả.

2. Phân bổ cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố sử dụng 90% của 1.000.000 đồng/ha/năm (đối với đất chuyên trồng lúa nước) tương ứng 900.000 đồng/ha/năm để chi:

a) Chi cho đầu tư xây dựng, duy tu bão dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất lúa và các nội dung đầu tư khác liên quan đến lĩnh vực trồng lúa thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định pháp luật hiện hành;

b) Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thuộc các Phương án cánh đồng lớn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2016.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ để sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 05/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐND

197

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330117