• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HI ĐNG NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2021/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO VIỆC XÂY DNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 cửa Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật; Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật;

Xét Tờ trình số 2268/TTr-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định nội dung chi và mức chi cho xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; Báo cáo thẩm tra số 45/BC-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tnh Khánh Hòa như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi cho việc xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bao gồm:

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa để áp dụng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh giao nhiệm vụ có liên quan theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Các mức chi cụ thể

a) Chi công lao động thuê ngoài đối với cán bộ, chuyên gia trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:

- Mức chi là 20.000.000 đồng/01 dự thảo đối với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật không cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

- Mức chi là 45.000.000 đồng/01 dự thảo đối với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cần phải khảo sát, khảo nghiệm.

b) Chi lập dự án tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức chi là 1.500.000 đồng/01 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Chi lấy ý kiến nhận xét của thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn, Ban biên soạn hoặc tổ biên soạn xây dựng tiêu chuẩn, các chuyên gia, nhà khoa học đối với dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Mức chi là 500.000 đồng/01 thành viên/01 dự thảo tiêu chuẩn và quy chun kỹ thuật.

d) Chi tổ chức các cuộc họp Ban kỹ thuật tiêu chuẩn, Ban biên soạn hoặc tổ biên soạn xây dựng tiêu chuẩn:

- Trưởng ban: 150.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên Ban kỹ thuật: 100.000 đồng/người/buổi.

đ) Chi tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề, tham gia góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, mức chi như sau:

- Chủ trì cuộc họp: 600.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên tham dự: 100.000 đồng/người/buổi.

e) Chi nhận xét đánh giá phản biện hoặc thẩm tra, thẩm định của thành viên Hội đồng thẩm tra, Hội đồng thẩm định đối với dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, mức chi như sau: 500.000 đồng/01 báo cáo phản biện hoặc báo cáo thẩm tra, báo cáo thẩm định.

g) Chi họp hội đồng thẩm tra, thẩm định dự thảo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, mức chi được quy định như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: 1.000.000 đồng/người/buổi.

- Các thành viên Hội đồng: 500.000 đồng/người/buổi.

4. Các mc chi không quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản dẫn chiếu áp dụng các quy định đó.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

- Nguồn ngân sách nhà nước btrí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp hiện hành.

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác.

- Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đng nhân dân tỉnh, các Tđại biu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 5 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- ỦY ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ pháp chế);
- B Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh y, các CQ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT, HN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Mạnh Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/2021/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Trần Mạnh Dũng
Ngày ban hành: 14/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472272