• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết liên tịch số 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN về phát huy vai trò của thanh niên tham gia đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung ương Đoàn thanh niên ban hành

Tải về Nghị quyết 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   Người ký: Cao Đức Phát, Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 14/02/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/2006   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/02/2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trung ương Đoàn thanh niên ban hành Nghị quyết liên tịch số 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN về phát huy vai trò của thanh niên tham gia đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao nhận thức cho thanh niên nông thôn về yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

- Tuyên truyền sâu rộng cho TNNT nội dung Nghị quyết Đại hội Đang toàn quốc lần thứ X (về phát triển nông nghiệp, nông thôn); chính sách phát triển kinh tế vùng của Chính phủ; những vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân; Kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Bộ Nông nghiệp & PTNT; chính sách về giảm nghèo, chính sách ưu tiên đối với lao động trẻ quy định trong Luật Thanh niên và các văn bản pháp quy của Nhà nước. Cổ vũ tinh thần thi đua học tập của thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tết phong trào “TNNT thi đua thực hiện bốn nội dung mới nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doan” do Trung ương Đoàn phát động.

- Các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như: Trung tâm Tin học, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Chế biến nông lâm sản & Nghề muối...) cung cấp thông tin thị trường đầu vào và đầu ra của sản xuất nông, lâm nghiệp cho TNNT; hàng năm, phối hợp với Trung ương Đoàn xuất bản sách, tài liệu... giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, các mô hình điển hình cho Câu lạc bộ khuyến nông thanh niên và TNNT toàn quốc.

- Định kỳ phối hợp tổ chức các hoạt động trong thanh niên nông thôn như: Hội thi Thanh niên giỏi nghề nông, Chủ trang trại trẻ giỏi, CLB khuyến nông thanh niên, Thanh niên với công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, Triển lãm sáng tạo trẻ v.v. Ở cấp Trung ương, định kỳ hai năm một lần hai bên phối hợp lựa chọn hình thức tổ chức hội thi hoặc triển lãm cấp toàn quốc hoặc cấp khu vực cho TNNT.

Từ khóa: Nghị quyết 03/2006/NQLT-BNN-TƯĐTN

181

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9659