• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh năm 2013 do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2010/NQ- HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2011; Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-KTNS ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh năm 2013, cụ thể như sau:

1. Giảm dự toán chi ngân sách cấp huyện: 16.787,759 triệu đồng,

(Chi tiết các huyện, thành phố có phụ lục kèm theo)

2. Tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 16.787,759 triệu đồng,

3. Dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉmh năm 2013 sau khi điều chỉnh:

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện: 2.551.958,241 triệu đồng.

- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 3.166.968,759 triệu đồng;

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Huyện, thành phố

Số tiền

1

Hưng Hà

1.415,654

2

Đông Hưng

1.577,791

3

Quỳnh Phụ

1.838,120

4

Thái Thụy

2.513,499

5

Tiền Hải

1.843,840

6

Kiến Xương

1.570,338

7

Vũ Thư

1.851,036

8

Thành Phố

4.177,481

 

Cộng

16.787,759

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207445