• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang

Tải về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

An Giang, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2017/NQ-HĐND NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.

Chuyển khoản 3 thành khoản 4 và bổ sung khoản 3 vào Điều 1 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang, với nội dung như sau:

“3. Thay đổi nhu cầu sử dụng đất thực hiện năm 2020 với diện tích 85,81 ha từ “bố trí cho các dự án Nhà máy điện mặt trời tại các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn” sang cho “dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai” vào trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.

Bổ sung về quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện của 01 công trình năng lượng vào trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang với các nội dung như sau:

a) Tên dự án và chủ đầu tư: Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai.

b) Địa điểm thực hiện dự án: Xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

c) Bổ sung diện tích sử dụng đất: 85,81 ha, lấy vào loại đất trồng lúa

d) Năm thực hiện: Năm 2020”.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 13 (bất thường) thông qua ngày 05 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN tại AG, Báo Nhân dân tại AG Truyền hình Quốc hội tại Kiên Giang;
- Báo An Giang, Đài PT-TH An Giang;
- Website tỉnh, Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp-Ng.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của ... Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017.

1. Chuyển khoản 4 thành khoản 5 tại Điều 1 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017.

2. Bổ sung khoản 4 vào Điều 1 Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang, như sau:

“4. Thay đổi nhu cầu sử dụng đất trồng lúa của công trình, dự án thực hiện năm 2020 trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang, với các nội dung như:

a) Thay đổi nhu cầu sử dụng đất trồng lúa thực hiện năm 2020:

- Diện tích 600 ha từ “bố trí cho các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội thị, cầu, bến bãi, công trình giao thông tại các dự án khu du lịch, khu di tích danh thắng, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư tại 11 huyện, thị xã, thành phố” sang cho “Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú sử dụng 450 ha đất trồng lúa và Dự án Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao Nam Việt Bình Phú sử dụng 150 ha đất trồng lúa” vào trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.

- Diện tích 245 ha từ “bố trí cho các công trình thủy lợi khác (kênh, mương nội đồng,...) tại 11 huyện, thị xã, thành phố” sang cho “Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống sử dụng 120 ha đất trồng lúa và Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh sử dụng 125 ha đất trồng lúa” vào trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang.

b) Bổ sung về quy mô, địa điểm, thời gian thực hiện của danh mục 04 công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh An Giang, với các nội dung như:

- Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nuôi trồng thủy sản Bình Phú:

+ Tên chủ đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú;

+ Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình Phú - huyện Châu Phú;

+ Diện tích sử dụng đất: 450 ha, lấy vào loại đất trồng lúa diện tích 450 ha;

+ Năm thực hiện: Năm 2020.

- Dự án Khu sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao Nam Việt Bình Phú:

+ Tên chủ đầu tư: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú;

+ Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình Phú - huyện Châu Phú;

+ Diện tích sử dụng đất: 150 ha, lấy vào loại đất trồng lúa diện tích 150 ha;

+ Năm thực hiện: Năm 2020.

- Dự án Khu đô thị mới Vàm Cống:

+ Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T;

+ Địa điểm thực hiện dự án: Phường Mỹ Thạnh và phường Mỹ Thới - thành phố Long Xuyên;

+ Diện tích sử dụng đất: 128 ha, lấy vào loại đất trồng lúa diện tích 120 ha và phần diện tích còn lại 08 ha lấy vào loại đất trồng cây lâu năm, đất ở, đất trồng cây hàng năm;

+ Năm thực hiện: Năm 2020.

- Dự án Khu đô thị mới Bình Khánh:

+ Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T;

+ Địa điểm thực hiện dự án: Phường Bình Khánh và xã Mỹ Khánh - thành phố Long Xuyên;

+ Diện tích sử dụng đất: 132 ha, lấy vào loại đất trồng lúa diện tích 125 ha và phần diện tích còn lại 07 ha lấy vào loại đất trồng cây lâu năm, đất ở;

+ Năm thực hiện: Năm 2020”.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 05/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445403