• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020

Tải về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2020/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 21/2017/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 15 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 1431/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục quy định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho các xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020. (Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường) thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỌA KỲ HỌP
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Huỳnh Quang Triệu

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ (%) CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên đơn vị

Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ngân sách xã, phường, thị trấn được hưởng

I

THÀNH PHỐ BẾN TRE

 

1

Phường An Hội

22%

2

Phường 5

61%

3

Phường 6

76%

4

Phường 7

80%

5

Phường 8

90%

6

Phường Phú Khương

45%

7

Phường Phú Tân

60%

8

Xã Bình Phú

73%

9

Xã Mỹ Thạnh An

59%

10

Xã Phú Hưng

68%

11

Xã Sơn Đông

82%

12

Các xã, phường còn lại của Thành phố Bến Tre

100%

II

HUYỆN CHÂU THÀNH

 

1

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Châu Thành

100%

III

HUYỆN GIỒNG TRÔM

 

1

Xã Mỹ Thạnh

80%

2

Thị trấn

84%

3

Các xã còn lại của huyện Giồng Trôm

100%

IV

HUYỆN MỎ CÀY NAM

 

1

Thị trấn

90%

2

Các xã còn lại của huyện Mỏ Cày Nam

100%

V

HUYỆN MỎ CÀY BẮC

 

1

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Mỏ Cày Bắc

100%

VI

HUYỆN CHỢ LÁCH

 

1

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Chợ Lách

100%

VII

HUYỆN THẠNH PHÚ

 

1

Tất cả các xã, thị trấn của huyện Thạnh Phú

100%

VIII

HUYỆN BA TRI

 

1

Thị trấn

66%

2

Các xã còn lại của huyện Ba Tri

100%

IX

HUYỆN BÌNH ĐẠI

 

1

Thị trấn

65%

2

Xã Thới Thuận

0%

3

Các xã còn lại của huyện Bình Đại

100%

 

- Nghị quyết này được kéo dài thời gian thực hiện bởi Điều 2 Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND

Điều 2. Kéo dài thời gian thực hiện ... Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 - 2020 đến hết năm 2021.

Xem nội dung VB
Nghị quyết này được kéo dài thời gian thực hiện bởi Điều 2 Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Huỳnh Quang Triệu
Ngày ban hành: 23/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

244

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445298