• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2013 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 bầu

Tải về Nghị quyết 03/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XIII NHIỆM KỲ 2011-2016 BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016 bầu ngày 19/7/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

44 phiếu (chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

2. Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

43 phiếu (chiếm 95,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu .

3. Ông Đinh Ngọc Hà, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu.

4. Ông Ngô Thanh Bình, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

41 phiếu (chiếm 91,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

3 phiếu (chiếm 6,66% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu.

5. Ông Phan Tiến Dũng, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

43 phiếu (chiếm 95,56% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu .

6. Ông Vũ Đức Toàn, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

44 phiếu (chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh)

- Số phiếu tín nhiệm :

0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

7. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

8. Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

38 phiếu (chiếm 84,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

9. Ông Lê Văn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

40 phiếu (chiếm 88,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

03 phiếu (chiếm 6,66% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

10. Ông Đinh Văn Điến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

11. Ông Đinh Quốc Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

44 phiếu (chiếm 97,78% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

0 phiếu

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

12. Ông Phạm Đức Hoà, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

38 phiếu (chiếm 84,44% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

13. Ông Vũ Công Hoan, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

33 phiếu (chiếm 73,33% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

10 phiếu (chiếm 22,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

14. Ông Ngô Văn Nguyên, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

04 phiếu (chiếm 8,88% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

01 phiếu (chiếm 2,22% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

15. Ông Phạm Đức Vượng, Uỷ viên Ủy ban nhân dân tỉnh

- Số phiếu tín nhiệm cao:

39 phiếu (chiếm 86,67% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm :

05 phiếu (chiếm 11,11% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

- Số phiếu tín nhiệm thấp:

0 phiếu

Điều 3. Nghị quyết này được kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 20/ 7/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ; (để b/c)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- Người được lấy phiếu tín nhiệm;
- Sở Nội vụ;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Thành
Ngày ban hành: 20/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 03/NQ-HĐND

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207399