Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 04/1998/NQ-CP về việc phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1998 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/1998/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/03/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/05/1998   Số công báo: Số 13
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/03/1998, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/1998/NQ-CP về việc phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1998 của Chính phủ.

Chính phủ đã xem xét Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc và Miền núi Hoàng Đức Nghi trình. Đây là một chương trình đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có ảnh hưởng không những đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho đồng bào ở các vùng này, mà còn góp phần giải quyết các vấn đề an ninh, quốc phòng ở những địa bàn xung yếu của đất nước. Chính phủ lưu ý Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (được thành lập theo Quyết định số 13/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 1998), cần phân loại và xác định đúng diện các xã đặc biệt khó khăn, dự kiến sát khả năng hiện thực của nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác có thể huy động để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả thực hiện chương trình, để trong 5 năm tới tạo được sự chuyển biến cụ thể, thiết thực trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng đặc biệt khó khăn này.

Giao Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn phối hợp với các ngành, các địa phương, tiếp thu các ý kiến trong phiên họp, quan tâm việc tổng kết các mô hình tốt, cách làm hay của các địa phương và cơ sở, tổ chức nghiên cứu xác định bước đi và những đề án cụ thể về phát triển kinh tế, sắp xếp lại dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển văn hoá, y tế, giáo dục... của các xã này; đồng thời tiến hành thí điểm ở một số nơi để rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình, trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8 năm 1998 và chuẩn bị các điều kiện triển khai mạnh mẽ từ những năm sau.

Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn giúp Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp các hoạt động của Chương trình. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, huyện có trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện Chương trình này trên địa bàn thuộc địa phương mình dưới sự giám sát của Hội đồng nhân dân và sự hướng dẫn, kiểm tra của Ban Chỉ đạo chương trình.

92