• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Giải thưởng Khoa học và Công nghệ

 

Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Tải về Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÁC KỲ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BKHCN ngày 14/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 105 /TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái” như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

Chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái” nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; góp phần khích lệ các tập thể, cá nhân tham gia nghiên cứu khoa học, thúc đẩy sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh hội nhập và phát triển.

2. Nguyên tắc khen thưởng

- Giải thưởng được xét tặng 5 năm/1lần. Các tập thể, cá nhân có công trình hay cụm công trình khoa học công nghệ (sau đây gọi chung là công trình khoa học) đã được công bố, áp dụng trong thời hạn 5 năm của kỳ xét giải đều được tham dự. Riêng lần xét giải đầu tiên (năm 2015), xét cho tất cả các tập thể, cá nhân có công trình khoa học đã được công bố từ năm 2005 đến thời điểm xét giải.

- Việc xét khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công khai, dân chủ, công bằng, kịp thời.

3. Đối tượng và chính sách khen thưởng

Các tập thể, cá nhân tham dự kỳ xét tặng “Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái” đạt giải A, B, C và khuyến khích được cấp giấy chứng nhận và được khen thưởng với các mức thưởng như sau:

- Giải A: trị giá bằng 20 lần mức lương cơ sở

- Giải B: trị giá bằng 15 lần mức lương cơ sở

- Giải C: trị giá bằng 10 lần mức lương cơ sở

- Giải khuyến khích: trị giá bằng 5 lần mức lương cơ sở

4. Kinh phí khen thưởng

Kinh phí khen thưởng được phân bổ từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh uỷ; TT. HĐND;
- UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VP UBND tỉnh (đăng Công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu VT; Cvhxh.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 05/2014/NQ-HĐND

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244335