• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2013 về kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông bầu

Tải về Nghị quyết 05/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 19 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được làm một cách dân chủ, công khai, minh bạch để công luận và đồng bào, cử tri trên địa bàn tỉnh theo dõi, giám sát. Với trách nhiệm của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt thông tin, thảo luận, đánh giá một cách thận trọng, khách quan, công tâm mức độ tín nhiệm của các vị được HĐND lấy phiếu tín nhiệm.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Điểu K’ré, Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 35 phiếu (chiếm 73% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

2. Ông Trương Văn Hiển, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 29 phiếu (chiếm 60% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 09 phiếu (chiếm 19% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Ngô Thanh Danh, Trưởng ban Văn Hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 30 phiếu (chiếm 63% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 09 phiếu (chiếm 19% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

4. Ông Trần Văn Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu (chiếm 56% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 12 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông K’ Thanh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 23 phiếu (chiếm 48% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 16 phiếu (chiếm 33% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 13 phiếu (chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu (chiếm 65% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 05 phiếu (chiếm 10% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu (chiếm 6% tổng số đại biểu HĐND).

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu (chiếm 56% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 13 phiếu (chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND).

9. Ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 13 phiếu (chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 14 phiếu (chiếm 29% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 13 phiếu (chiếm 27% tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Võ Văn Đủ, Ủy viên UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 21 phiếu (chiếm 44% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 15 phiếu (chiếm 31% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND).

11. Ông Trương Công Hùng, Ủy viên UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 26 phiếu (chiếm 54% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 12 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu (chiếm 4% tổng số đại biểu HĐND).

12. Ông Trần Xuân Hải, Ủy viên UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 19 phiếu (chiếm 40% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 09 phiếu (chiếm 19% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Lê Xuân Thịnh, Ủy viên UBND tỉnh.

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu; Số phiếu thu về: 41 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 40 phiếu; Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

- Số phiếu tín nhiệm cao 20 phiếu (chiếm 42% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm 16 phiếu (chiếm 33% tổng số đại biểu HĐND).

- Số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu (chiếm 8% tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 05/NQ-HĐND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207500