• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Quản lý phát triển cụm công nghiệp

 

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ

Tải về Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016-2020) TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ;

Xét Tờ trình số 3011/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm cụm công nghiệp tại địa bàn huyện Thanh Ba trong Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú Thọ.

1. Hủy bỏ nhu cầu sử dụng đất của Cụm công nghiệp phía Bắc Thanh Ba tại thị trấn Thanh Ba với diện tích 20,00 héc ta do không có nhu cầu sử dụng.

2. Điều chỉnh, bổ sung diện tích các cụm công nghiệp (diện tích điều chỉnh, bổ sung được điều chỉnh từ nhu cầu sử dụng đất của cụm công nghiệp phía Bắc Thanh Ba), trong đó:

- Bổ sung nhu cầu sử dụng đất của Cụm công nghiệp phía Nam Thanh Ba tăng thêm 3,00 héc ta. Tổng diện tích sau khi bổ sung là 39 héc ta;

- Bổ sung nhu cầu sử dụng đất Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành tăng thêm 17,00 héc ta. Tổng diện tích sau khi bổ sung là 75 héc ta (trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được duyệt đã xác định chỉ tiêu 58 héc ta).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm Cụm công nghiệp Bãi Ba - Đông Thành theo quy định;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế Bộ TN và MT;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;          
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu VT (T….b).

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 16/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425569