• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đặt tên đường phố


 

Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2020/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THÀNH, HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3811/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục đặt tên đường trên địa bàn Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An gồm 27 tuyến đường, trong đó:

1. Đường mang tên danh nhân: 26 tuyến đường

(Có Danh mục I kèm theo).

2. Đường mang tên địa danh, danh từ: 01 tuyến đường

(Có Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân khóa XVII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC I:

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN DANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường

Phường, xã

Hiện trạng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng hiện trạng (m)

Chiều rộng quy hoạch (m)

Loại hình

1

Phan Đăng Lưu

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 11+500 Tỉnh lộ 538E (Khối 3)

Cầu khảo nghiệm (Km 12+510 TL538E) (Khối 3)

1010

48

48

Lãnh đạo cách mạng tiền bối

2

Bạch Liêu

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Cầu khảo nghiệm giống (Khối 3)

Cống 5 cửa Kênh chính (Khối 1)

1200

27

27

Trạng nguyên đầu tiên xứ Nghệ

3

Hồ Tông Thốc

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Cống Phúc Tụ (Khối 4)

Cầu khảo nghiệm giống (Khối 3)

1000

27

27

Trạng nguyên thời Trần

4

Phan Thúc Trực

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Ngã tư SVĐ (Km 11+620 TL538E) (Khối 3)

Cầu Nương điền (Khối 1)

1000

27

27

Danh sĩ thời Nguyễn

5

Phan Cảnh Quang

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Nhà thờ họ Phan Quang (Khối 4)

Ngã tư SVĐ (KM 11+620 TL538E) (Khối 3)

1000

27

27

Danh tướng thời Lê

6

Hoàng Tá Thốn

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 914+200 Quốc lộ 48E (Khối 3)

Cống 5 cửa Kênh chính (Khối 1)

2240

22

22

Danh tướng thời Trần

7

Phan Công Tích

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 11+800 QL7B (Khối 3)

Cống ùn sông Dinh (Khối 4)

1000

9

27

Danh tướng thời Lê

8

Trần Đăng Dinh

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 193+500 QL48E (Khối 3)

Km 194+200 QL48E (Khối 3)

700

7

27

Danh tướng thời Lê

9

Phan Tất Thông

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Trạm điện Trung gian 35KV (Khối 4)

Đi kênh tiêu úng (Khối 4)

1100

18

18

Tiến sĩ thời Lê

10

Lê Doãn Nhã

Thị trấn Yên Thành

Cấp phối

Km 193+850 Quốc lộ 48E (Khối 3)

Đường trung tâm (Km 12+300 TL538E) (Khối 3)

1100

18

18

Danh nhân phong trào Cần Vương

11

Nguyễn Hữu Dung

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Nhà máy nước Thị trấn (Khối 3)

Phía tây cụm công nghiệp (Khối 2)

960

18

18

Bí thư Huyện ủy Yên Thành đầu tiên

12

Vương Thức

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Bến xe (Khối 3)

Đường trung tâm (Km 11+850 TL538E) (Khối 3)

850

15

15

Danh nhân phong trào Cần Vương

13

Ngô Xuân Hàm

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Đường trung tâm (Km 11+850 TL 538E) (Khối 3)

Đường cầu Chùa (Khối 2)

650

15

15

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đầu tiên

14

Tác Bảy

Thị trấn Yên Thành

Cấp phối

Km 193+700 Quốc lộ 48E (Khối 3)

Đường trung tâm (Km12+150 TL538E) (Khối 3)

900

15

15

Danh nhân phong trào Cần Vương

15

Chu Trạc

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Kênh N8 (Khối 3)

Kênh Chính (Khối 3)

1160

15

15

Sĩ phu yêu nước

16

Vũ Văn Mật

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Cống tràn sông Dinh (Khối 3)

Cống âm kênh đào (Khối 4)

1500

7

12

Danh tướng thời Lê

17

Trần Đình Phong

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 12+550 QL7B (Khối 3)

Kênh chính (phía đông khu quy hoạch Huyện đội) (Khối 3)

900

10

12

Tiến sĩ thời Nguyễn

18

Trần Can

Thị trấn Yên Thành

Bê tông

Km 12+ 900 QL7B (Khối 2)

Cầu Chùa (Khối 1)

870

12

12

AHLL vũ trang

19

Trần Văn Trí

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 13+450 QL7B (Khối 1)

Đường Bạch Liêu (Khối 1)

650

9

12

AHLL vũ trang

20

Phan Tư

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Hội quán Khối 2

Kênh chính (Khối 1)

600

7

12

AHLL vũ trang

21

Phan Vân

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 11+200 QL7B (Khối 4)

Đồng Lụy (Khối 4)

600

7

12

Danh sĩ thời Lê

22

Hồ Đình Trung

Thị trấn Yên Thành

Bê tông

Cuối đường N4-2 (Khối 4)

Đê sông Dinh (Khi 4)

480

5

12

Danh tướng thời Lê

23

Nguyễn Phan Thanh

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Km 13+200 QL7B (Khối 2)

Nhà thờ họ Ngô (Khối 2)

400

7

12

AHLL vũ trang

24

Nguyễn Toản

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Kênh N8 (Khối 2)

Km 12+950 Quốc lộ 7B (Khối 2)

350

12

12

Anh hùng lao động

25

Nguyễn Vĩnh Lộc

Thị trấn Yên Thành

Bê tông

Đường N4-1 (Khối 4)

Vườn Mua (Khối 4)

500

5

7

Danh nhân khởi nghĩa Lam Sơn

26

Phạm Xuân Phong

Thị trấn Yên Thành

Bê tông

Đường Cầu Chùa (xí nghiệp gạch ngói) (Khối 2)

Hội quán khối 1

400

7

7

AHLL vũ trang

 

DANH MỤC II:

TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THÀNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh)

TT

Tên đường

Phưng, xã

Hiện trạng

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng hiện trạng (m)

Chiều rộng quy hoạch (m)

Loi hình

1

25 tháng 8

Thị trấn Yên Thành

Nhựa

Cây xăng Trung tâm (Km10+900QL7B) (Khối 4)

Cầu Huyện ủy (Km 13+600 QL7B) (Khối 1)

2700

27

27

Ngày giành chính quyền huyện

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 22/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

31

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455557