• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2018 về phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc) do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 06/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MỞ CHÍNH THỨC CẶP CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG XÍN MẦN (VIỆT NAM) - ĐÔ LONG (TRUNG QUỐC)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long (Trung Quốc) như đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 4587/TTr-BNG-UBBG ngày 07 tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Các Bộ, ngành liên quan phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang bố trí lực lượng, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu song phương Xín Mần, phục vụ hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu của người và hàng hóa.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCp, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: CA, QP, GTVT, CT, NG, TC, KHĐT, NNPTNT, YT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, QHQT;
- L
ưu: VT, NC (3b).Bình

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 06/NQ-CP

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373560