• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2017 về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2018

Tải về Nghị quyết 06/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

An Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2018 như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp: Do đại biểu HĐND thực hiện giám sát

1. Kỳ họp giữa năm: tập trung các nội dung

- Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; xem xét quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

- Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2017 và dự kiến chương trình giám sát năm 2019.

- Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2018), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, các thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. Kỳ họp cuối năm: tập trung các nội dung

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

- Xem xét và cho ý kiến về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019.

- Kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề.

- Xem xét và cho ý kiến về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2017.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2018), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh...

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, các thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

II. GIÁM SÁT CHUYÊN Đ HĐND, GIÁM SÁT GIỮA 2 KỲ HỌP CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH NĂM 2018:

1. Giám sát chuyên đề của HĐNĐ tỉnh:

1.1 Dự kiến tháng 3/2018

a) Nội dung:

- Việc phát huy và nâng chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới (các xã đã được công nhận).

- Việc thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm phục vụ cho việc xây dựng huyện nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Việc thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới đối với các huyện dự kiến đạt chuẩn trong năm 2018.

- Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng giám sát: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dung nông thôn mới; Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn.

1.2 Dự kiến tháng 8/2018

a) Nội dung: Tiến độ thực hiện tự chủ tài chính trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập.

b) Đối tượng giám sát: Sở Tài chính.

2. Giám sát của Thường trực HĐND:

2.1. Trước kỳ họp giữa năm:

a) Nội dung:

- Tình hình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018.

- Củng c, nâng chất hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã.

b) Thời gian: dự kiến tháng 6/2018.

c) Đi tượng giám sát: Liên minh Hợp tác xã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.2. Trước kỳ họp cuối năm:

a) Nội dung:

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính.

b) Thời gian: dự kiến tháng 11/2018.

c) Đi tượng giám sát: Sở Nội vụ.

3. Giám sát của các Ban HĐND:

3.1. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS.

- Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công

* Thời gian: dự kiến tháng 5/2018.

* Đối tượng giám sát: Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thí điểm “Sáp nhập và thành lập Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã, phường, thị trn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020”.

* Thời gian: dự kiến tháng 10/2018.

* Đối tượng giám sát: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

3.2. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Việc thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Công tác quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách; công tác thu hồi nợ đọng; việc thực hành tiết kiệm, chng lãng phí. Các giải pháp đgóp phần tăng nguồn thu, tiến tới tự chủ cân đi, thu, chi ngân sách đến năm 2020.

* Thời gian: dự kiến tháng 5/2018.

* Đối tượng giám sát: Sở Tài chính.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* Thời gian: dự kiến tháng 10/2018.

* Đối tượng giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh An Giang; Ngân hàng nhà nước chi nhánh An Giang.

3.3. Lĩnh vực pháp chế:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Công tác thi hành án dân sự.

- Công tác quản lý hoạt động btrợ tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Công tác lập lại trật tự đô thị.

* Thời gian: dự kiến tháng 5/2018.

* Đối tượng giám sát: Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp; UBND thành phố Long Xuyên.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Công tác kiểm sát chấp hành pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Công tác lập hồ sơ đề nghị, thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng.

* Thời gian: dự kiến tháng 10/2018.

* Đối tượng giám sát: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tùy vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND có thể thay đổi chương trình giám sát và sẽ tổ chức đoàn khảo sát để nắm tình hình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Giao Thường trực, các Ban HĐND sẽ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chương trình khi có đề nghị.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 4 (bất thường) thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2017 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn th
- VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Website Chính phủ;
- Thường trực:
TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các vị đại biểu ĐBQH tỉnh;
- Các v
đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: T
U, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan thường trú TTXVN, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Q
uốc hội tại Kiên Giang;
- Báo AG, Đài PT-TH AG, Website t
nh;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp-Nh.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 06/NQ-HĐND

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366451