Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 07/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2003/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/05/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/2003   Số công báo: Số 59
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/05/2003, Chính phủ ban hành Nghị quyết 07/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2003.

Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương nhà nước trình dự thảo Đề án "Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công".

Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp người có công là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động lớn đến mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, là vấn đề kinh tế- xã hội rộng lớn, rất khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Vì vậy, cần gắn chính sách này với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Chính sách tiền lương mới phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm các cân đối kinh tế vĩ mô; có bước đi thích hợp và đồng bộ với các chính sách xã hội có liên quan nhằm thực hiện tốt hơn công bằng xã hội; bảo đảm nguyên tắc phân phối theo lao động và theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Cải cách tiền lương phải phù hợp với mức tăng năng suất lao động và tăng thu nhập trong xã hội. Cần tách rõ chính sách tiền lương với chính sách bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công; từng bước tách rõ khu vực hành chính với khu vực sự nghiệp và dịch vụ công, bảo đảm đầu tư phát triển.

Chính phủ nhất trí về cơ bản với Đề án do Ban Chỉ đạo trình. Giao Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương nhà nước chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đoàn thể có liên quan, tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ và các đại biểu dự họp, trên cơ sở Kết luận của Bộ Chính trị, tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương.

97