• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã

 

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CÔNG TÁC TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI
(Từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 7 năm 2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 3469/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 422/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3469/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối tượng được hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2013 - 2015, với các nội dung:

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách thành phố.

2. Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ có trình độ đại học và bổ sung đối với cán bộ có trình độ cao đẳng công tác tại các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mức hỗ trợ giai đoạn 2013 - 2015: Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ đại học và bổ sung mức hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ cao đẳng, cụ thể:

+ Hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ Đại học: 1.200.000 đồng/người/tháng.

+ Hỗ trợ đối với cán bộ có trình độ Cao đẳng: 800.000 đồng/người/tháng.         

Số lượng cán bộ được hỗ trợ trên 01 Hợp tác xã: tối đa là 02 cán bộ.

Điều 2. Thời gian áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, Kỳ họp thứ mười thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 13/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/08/2013   Số công báo: Số 34
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203959