• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015

Tải về Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 07/2014/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH VÀ TRUYỀN THANH CƠ SỞ TỈNH YÊN BÁI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 ngày 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 116/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTTTT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình;

Sau khi xem xét Tờ trình số 106/TTr - UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Đổi mới, tăng thời lượng, nâng cao chất lượng các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái; củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực của sự nghiệp phát thanh - truyền hình tỉnh nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh:

- Phấn đấu đến hết năm 2015, có 90% phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trình độ Đại học (trong đó ít nhất 50% được đào tạo đại học chuyên ngành báo chí ); 8% có trình độ thạc sỹ.

- Nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình theo hướng phản ánh nhanh nhạy, kịp thời và đổi mới hình thức thể hiện thông qua các thể loại trực tiếp, tương tác và liên kết sản xuất chương trình; tăng thời lượng và số lượng các chuyên đề, chuyên mục liên quan đến tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.

- Năm 2015, duy trì kênh truyền hình Yên Bái phát sóng vệ tinh đồng thời với phát sóng mặt đất 17 giờ/ngày, trong đó có 7 giờ tự sản xuất.

- Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển khoa học, công nghệ. Thực hiện số hóa trong các khâu sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phấn đấu nâng tỷ lệ phủ sóng phát thanh địa phương lên 92% địa bàn dân cư; tỷ lệ phủ sóng truyền hình địa phương đạt 100%. Tỷ lệ hộ nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái đạt 85%.

b) Nâng cao chất lượng hệ thống truyền thanh cơ sở:

- Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có Đài truyền thanh cơ sở và thực hiện tiếp sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện. Đồng thời chuyển tải kịp thời, đầy đủ các thông báo, thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã.

- 100% Đài truyền thanh cơ sở được bố trí 01 cán bộ phụ trách là cán bộ không chuyên trách cấp xã.

- Đến hết năm 2015, có 50% Đài truyền thanh cơ sở sản xuất 01 chương trình/tháng; 100% Đài truyền thanh cơ sở tiếp âm chương trình phát thanh của đài cấp trên 6 giờ/ngày.

3. Giải pháp thực hiện

a) Nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh:

- Năm 2015, trên cơ sở đề án vị trí việc làm và biên chế được giao, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyển dụng cán bộ đảm bảo đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo để sắp xếp vào các vị trí công việc. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên theo hướng chuyên nghiệp và đạt chuẩn theo quy định.

- Mở rộng mạng lưới cộng tác viên, thông tin viên nhằm đa dạng, phong phú nội dung các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Tăng cường thực hiện các biện pháp thu hút nguồn vốn đầu tư, tăng các nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo, thực hiện chương trình phối hợp. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng tài chính; xây dựng chính sách về chi trả nhuận bút cho cán bộ, viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và cộng tác viên theo quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học phục vụ sự nghiệp phát thanh - truyền hình, đặc biệt là trong ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số phục vụ sản xuất chương trình, truyền dẫn phát sóng.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các chương trình phát thanh - truyền hình. Đẩy mạnh trao đổi chương trình với các Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phối hợp, liên kết với các công ty truyền thông sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, đặc biệt là chương trình truyền hình phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ học phí cho cán bộ, viên chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện tham gia học lớp đại học báo chí hệ vừa làm vừa học.

b) Đối với hệ thống truyền thanh cơ sở:

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư cải tạo, xây dựng mới, sửa chữa đài truyền thanh cơ sở theo hướng hiện đại, đồng bộ.

- Thực hiện thường xuyên việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và kỹ thuật vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị cho cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở.

- Ngân sách tỉnh phân bổ kinh phí chi hoạt động cho Đài truyền thanh cơ sở, với mức 4 triệu đồng/đài/năm; cán bộ Đài truyền thanh cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp bằng 0,8 mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

4. Nguồn vốn

- Tổng nguồn vốn dự kiến: 17,9 tỷ đồng

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương: 9,2%; Ngân sách tỉnh: 87,7%; Nguồn vốn khác: 3,1 %.

Điều 2

1. Đề án nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015 được triển khai thực hiện từ 01 tháng 01 năm 2015.

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015.

3. Các nội dung đang triển khai theo Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về nâng cao chất lượng phát thanh - truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2015 đã được cấp kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2014 được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014.

4. Việc đào tạo nguồn nhân lực thông qua lớp Đại học Báo chí hệ vừa làm vừa học niên khóa 2013 - 2017 được cấp kinh phí thực hiện đến hết khóa học.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND; UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- VP UBND tỉnh (đăng Công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu VT, Cvhxh.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244337