• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2018/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2016/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BDỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 11913/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra số 86/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đi bổ sung một sđiều quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

1. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

STT

Tiêu chí phân b

Đơn vị tính

Định mc áp dụng từ năm 2019

7

Trường Chính trị tỉnh

Ngàn đồng/học viên/năm

5.200

2. Điểm a khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Định mức phân bổ bao gồm: Chi tiền lương tính theo mức tiền lương tối thiểu 1.210.000 đồng, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản đóng góp theo lương (gồm cả phụ cấp ưu đãi ngành); chi cho bộ máy quản lý hệ dự phòng, dự trữ cơ sthuốc phòng, chng dịch bệnh; chi hoạt động của trạm y tế xã, phân trạm y tế; các chế độ chi tiêu hiện hành của Trung ương và địa phương ban hành. Đối với đnh mức phân bổ cho hệ điều trị gồm các khoản chi chưa được kết cấu vào giá.

3. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Định mức cụ th:

Tiêu chí phân bổ

Đơn vị tính

Định mức áp dng từ năm 2019

1. Hệ điều trị

Ngàn đồng/giường bệnh/năm

 

- Bệnh viện đa khoa Ninh Hòa

 

21.000

- Bệnh viện đa khoa Cam Ranh

 

21.000

- Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh:

 

 

+ Bệnh viện da liễu

 

45.000

+ Bệnh viện lao và bệnh phổi

 

45.000

+ Bệnh viện chuyên khoa tâm thần

 

35.000

+ Bệnh viện nhiệt đới

 

29.000

- Trung tâm Y tế Nha trang

 

29.000

- Trung tâm Y tế Cam Ranh

 

38.000

- Trung tâm Y tế Vạn Ninh

 

30.000

- Trung tâm Y tế Ninh Hòa

 

22.000

- Trung tâm Y tế Diên Khánh

 

19.000

- Trung tâm Y tế Cam Lâm

 

23 000

- Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh

 

25.000

- Trung tâm Y tế Khánh Sơn

 

26.000

2. Hệ dự phòng

Ngàn đồng/người dân/năm

50

3. Y tế xã

 

 

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Ngàn đồng/trạm/năm

682.000

- Phân trạm y tế

Ngàn đồng/phân trạm/năm

341.000

Khi ngành y tế tính đầy đủ chi phí khám chữa bệnh theo lộ trình kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh tđiều chỉnh giảm dự toán ngân sách cấp theo đúng quy định. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có số thu không đủ chi, sau khi xác định chênh lệch thu chi, ngân sách nhà nước cấp bù phần thiếu.

Đối với biên chế sự nghiệp của công tác kế hoạch hóa gia đình được phân bổ theo định mức chi quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh."

4. Tiêu chí bổ sung để thực hiện nhiệm vụ đặc thù được Đảng và Nhà nước giao đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (không bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình, đề án theo giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Định mức áp dụng từ năm 2019

Định mức phân bổ tiêu chí bổ sung và hoạt động chi không thường xuyên (không bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình, đề án theo giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) gồm:

 

 

- y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngàn đồng/năm

915.000

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ngàn đồng/năm

715 000

- Hội Nông dân tỉnh

Ngàn đồng/năm

750.000

- Hội Cựu chiến binh tỉnh

Ngàn đồng/năm

420.000

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Ngàn đồng/năm

2.390.000

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhận dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- BTư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo (2 bản);
- Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 05/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND

271

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406401