• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2016 về cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Nghị quyết 07/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
THÀNH PH HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 07/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHO Ý KIẾN VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 21

(Ngày 21 tháng 4 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 1673/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trình Hội đồng nhân dân Thành phố chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố và Tờ trình số 1756/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về trình Hội đồng nhân dân Thành phố chủ trương đầu tư bổ sung các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố; Báo cáo thẩm tra số 202/BC-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất với danh mục 01 dự án nhóm A - Dự án Xây dựng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

2. Thống nhất với danh mục 01 dự án đầu tư xây dựng Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố H Chí Minh, phần vốn ngân sách thành phố hỗ trợ đầu tư là 175 tỷ đng trên tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng.

(Theo Biểu số 1 kèm đính kèm Nghị quyết này).

3. Thống nhất quyết định chủ trương đầu tư công đối với danh mục 317 dự án nhóm B, với tổng mức đầu tư là 90.471,038 tỷ đồng (theo Biểu số 02 đính kèm Nghị quyết này) và 12 chương trình đầu tư công với tổng mức đầu tư 6.249,321 tỷ đồng (theo Biểu số 3 đính kèm Nghị quyết này).

Tổng số chương trình, dự án đầu tư công trình Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp thứ 21 gồm: 12 chương trình, 01 dự án nhóm A, 318 dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 99.570,359 tỷ đồng, sử dụng vốn cân đối ngân sách thành phố, vốn trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách thành phố và các khoản vốn vay khác của ngân sách để đầu tư.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:

1. Hoàn chỉnh hồ sơ các dự án trên trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc danh mục đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

3. Được huy động vốn đến đâu bố trí cân đối vốn cho các chương trình, dự án đến đó và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố vào kỳ họp thường kỳ cuối năm. Các sở - ban - ngành, quận - huyện và chủ đầu tư rà soát, xác định các dự án trọng tâm, trọng điểm sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tiến độ.

4. Tùy tình hình thực tế, nếu có các thành phần kinh tế ngoài nhà nước quan tâm đầu tư thì được điều hành linh hoạt, chuyển đổi các dự án sang các hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách (hình thức đối tác công - tư (PPP), kích cầu...).

5. Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra tính kỷ luật ngân sách trong lĩnh vực đầu tư công để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh lãng phí.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Qu
c hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Thường trực
UB. MTTQ VN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân th
ành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- CT. UBND, CT.UBMTTQVN 24 quận, huyện;
- CT. HĐND các xã, thị trấn;
- Trung tâm công báo;
- Lưu
: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 21/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 07/NQ-HĐND

416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364409