• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2017 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018

Tải về Nghị quyết 07/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 12/TTr-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2018 như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp giữa năm 2018

1.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

1.2. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước; về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.

1.3. Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.

1.4. Xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

1.5. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

2. Giám sát tại kỳ họp cuối năm 2018

2.1. Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

2.2. Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội; về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; về công tác phòng, chống tham nhũng; về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 và báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018.

2.3. Xem xét báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2018.

2.4. Xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

2.5. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn.

3. Giám sát chuyên đề

3.1. Giám sát về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2015 - 2017.

3.2. Giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch các đô thị trực thuộc tỉnh trên địa bàn Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 tại kỳ họp giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX,

Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.Thường vụ Quốc hội;
- VP. Quốc hội, VP. Chính phủ;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Vụ Công tác đại biểu (VPQH);
- Cục Hành chính - Quản trị (VPCP);
- Cơ quan TT Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Các đ/c UVBTV Tỉnh ủy;
- UBND, UB. MTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- ĐB. Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang;
- ĐB. HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Ấp Bắc;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 14/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 07/NQ-HĐND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362607