• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2016 về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

Tải về Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2016/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét Tờ trình số 5183/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 58/BC-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 gồm các nội dung chủ yếu (kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Mục tiêu của Chương trình

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đối với các xã chưa đạt chuẩn và duy trì thành quả, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn theo hướng xây dựng nông thôn mới với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, phù hợp từng địa phương, từng lĩnh vực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ ở khu vực nông thôn; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao,...; góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Tập trung đầu tư để có thêm 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 37/41 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Cụ thể:

- Đến năm 2020 có 53/94 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia (56,4% tổng số xã);

- Số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 12/94 xã (12,8% tổng số xã);

- Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 25/94 xã (26,6% tổng số xã);

- Số xã đạt từ 05 - 09 tiêu chí: 4/94 xã (4,2% tổng số xã);

- Không có xã dưới 05 tiêu chí;

- Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung của toàn tỉnh là 16 tiêu chí/xã. Thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

II. Các giải pháp và cơ chế chính sách thực hiện Chương trình

1. Kiện toàn và củng cố hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn; có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình, tập trung đi sâu vào công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; giữ vững số tiêu chí đã đạt được và thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới qua từng năm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đến tận thôn; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động bồi dưỡng, tập huấn vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Hình thành vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi; xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế tại địa phương, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

Xác định sản phẩm chủ lực, có ưu thế ở địa phương (cây trồng, vật nuôi,...) để phát triển sản xuất hàng hóa, trước mắt tập trung vào những sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh và có thị trường tiêu thụ ổn định; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống, ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, phát triển hoạt động gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản. Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 mô hình phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả.

Củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương, trong đó phấn đấu các xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2016-2020 đều có hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; các hình thức tổ chức sản xuất ở các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải là các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả, thực hiện được liên kết, liên doanh với doanh nghiệp trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản theo chủ trương của Chính phủ. Tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để liên kết, hỗ trợ cho sản xuất hàng hóa.

4. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách giảm nghèo bền vững, tập trung ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho lao động nông thôn; chọn danh mục nghề phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy thế mạnh của địa phương,...

5. Về tập trung nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn

 Xác định các dự án trọng điểm theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở phân chia các nguồn vốn ngân sách, vốn huy động để triển khai dự án kịp thời, hiệu quả; xác định xã đầu tư đạt chuẩn theo từng năm và có thể áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù để đảm bảo có đủ số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi hàng năm đầu tư giao thông và kiên cố hóa kênh mương vào cân đối chung, phân bổ các xã để đầu tư hoàn thành 02 tiêu chí giao thông và thủy lợi; lồng ghép vốn từ nhiều chương trình, dự án, đề án và xã hội hóa để tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất cho các xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các công trình đặc thù theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản như giao thông nội đồng; giao thông xóm, liên xóm; kênh mương cấp III nhằm giảm thiểu chi phí thiết kế.

6. Xây dựng nông thôn có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở, khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở văn hóa, thể dục thể thao,...

7. Bảo vệ và phát triển môi trường ở nông thôn xanh sạch đẹp, trong đó lưu ý công tác: Quy hoạch xây dựng và quản lý nghĩa trang; thu gom, xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi, trồng trọt; tổ chức các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường nông thôn...

III. Dự kiến nhu cầu và cơ chế bố trí vốn giai đoạn 2016-2020

a) Dự kiến nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020:

Tổng nhu cầu vốn: 3.019.487 triệu đồng.

Trong đó:

Vốn sự nghiệp kinh tế: 724.234 triệu đồng;

Vốn đầu tư phát triển: 2.295.253 triệu đồng.

Gồm:

- Vốn ngân sách tỉnh (Trung ương và tỉnh): 1.386.177 triệu đồng;

- Vốn ngân sách huyện: 713.824 triệu đồng;

- Vốn ngân sách xã: 379.791 triệu đồng;

- Vốn nhân dân đóng góp: 241.885 triệu đồng;

- Vốn từ các nguồn khác (doanh nghiệp, lồng ghép...): 297.810 triệu đồng.

b) Cơ chế bố trí vốn:

Thực hiện theo quy định của Trung ương và các nghị quyết về phân cấp bố trí vốn đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2016 vẫn áp dụng Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 24/2012/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2015. Trong năm 2016 xây dựng các nghị quyết mới để thực hiện Chương trình áp dụng cho giai đoạn 2017-2020.

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2021)

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. “Mục tiêu cụ thể” tại Khoản 2, Mục I được bổ sung, sửa đổi như sau:

“2. Mục tiêu cụ thể:

Tập trung đầu tư để có thêm 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 36/36 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên cụ thể:

Phấn đấu đến cuối năm 2020 tỉnh Khánh Hòa có 58/94 xã (61,7% số xã) đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; không có xã dưới 10 tiêu chí.

Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung của toàn tỉnh là 16,5 tiêu chí/xã. Thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.”

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2021)
- Mục này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2021)

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
...
2. “Dự kiến nhu cầu và cơ chế bố trí vốn giai đoạn 2016-2020” tại Mục III được bổ sung, sửa đổi như sau:

a) Dự kiến nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020:

Tổng nhu cầu vốn:
3.108.610 triệu đồng.

Trong đó:

- Chia theo nguồn vốn:

+ Vốn sự nghiệp kinh tế:
770.910 triệu đồng

+ Vốn đầu tư phát triển:
2.337.700 triệu đồng

- Chia theo phân cấp:

+ Vốn cấp tỉnh:
1.381.696 triệu đồng;

+ Vốn cấp huyện:
818.524 triệu đồng;

+ Vốn cấp xã:
358.391 triệu đồng;

+ Vốn nhân dân đóng góp:
227.143 triệu đồng;

+ Vốn khác (doanh nghiệp, lồng ghép...):
322.856 triệu đồng.

b) Cơ chế bố trí vốn:

Thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và các Nghị quyết về phân cấp bố trí vốn đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem nội dung VB
Mục này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2021)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331864