• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là xã đảo

Tải về Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2014/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ NHƠN CHÂU THUỘC THÀNH PHỐ QUY NHƠN LÀ XÃ ĐẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo;

Sau khi xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn là xã đảo; Báo cáo thẩm tra số 24/BCTT-BPC ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chủ trương đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là xã đảo với những tiêu chí, điều kiện như sau:

1. Tiêu chí:

a. Có 352 ha diện tích tự nhiên là đảo;

b. Trên địa bàn xã có 2.200 nhân khẩu định cư, sinh sống ổn định; có 02 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

2. Điều kiện:

Xã Nhơn Châu là đơn vị hành chính cấp xã có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh lập thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận xã Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn là xã đảo trình Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243067