• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi

 

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về Nghị định 08/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biu dương, khen thưởng người cao tui;

Xét Tờ trình số 2840/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện các chính sách chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi.

b) Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Mức chi

a) Người cao tuổi thọ 70 tuổi, 75 tuổi: Được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

b) Người cao tuổi thọ 80 tuổi, 85 tuổi: Được tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

c) Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

d) Người cao tuổi thọ 95 tuổi: Được tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

đ) Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa, 700.000 đồng tiền mặt (theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 3, Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

e) Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi: Được tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban ca Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các B
: Tài chính, LĐ - TB và XH;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, LĐ-TB và XH;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TAND, VKSND t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND huyện, thành, thị;
- CVP, các PCVP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công bá
o - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT (H
180b).

CHỦ TỊCH
Bùi Minh Châu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Bùi Minh Châu
Ngày ban hành: 16/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị định 08/2019/NQ-HĐND

239

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
424451