• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 08/NQ-HĐND 2013 về thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái

Tải về Nghị quyết 08/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi xem xét Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Sở Ngoại vụ; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Ngoại vụ theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua./. 

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 08/NQ-HĐND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204897