• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 37/2011/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025

Tải về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 37/2011/NQ-HĐND NGÀY 05/12/2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 06/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi điểm 3.1, khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 37/2011/NQ- HĐND ngày 05/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 như sau:

- Từ năm học 2014-2015, không thực hiện mô hình đào tạo học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao tại trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum. Chuyển tất cả học sinh dân tộc thiểu số chất lượng cao lớp 6, lớp 7 về các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện thuộc địa bàn cư trú của học sinh (tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện tăng thêm chỉ tiêu đưa về). Riêng đối với 26 em học sinh thuộc địa bàn thành phố Kon Tum, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Chế độ học sinh: Tất cả số học sinh này được hưởng như chế độ trường phổ thông dân tộc nội trú đến hết lớp 9.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 11/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250855