• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2017/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Xét Tờ trình số 5135/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

1. Nội dung chi:

a) Chi tổ chức hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội;

b) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập;

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia Đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ công tác phí;

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội.

2. Mức chi:

a) Chi tổ chức hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội (ngoài chế độ chi hội nghị theo quy định):

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

- Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

- Chi viết bài tham luận: 500.000 đồng/bài viết.

b) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 05 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Mức chi cụ thể như sau:

- Cấp tỉnh: 1.200.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn;

- Cấp huyện: 800.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn;

- Cấp xã: 600.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội ngoài chế độ công tác phí theo quy định:

- Thành viên chính thức của đoàn: 120.000 đồng/người/ngày;

- Các thành viên khác: 80.000 đồng/người/ngày.

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội:

- Cấp tỉnh: 2.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản;

- Cấp huyện: 1.200.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản;

- Cấp xã: 600.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 15/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND

408

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375764