• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do tỉnh Hà Nam quản lý

Tải về Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/NQ-ND

Hà Nam, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦN TƯ CÔNG DO TỈNH QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019;

Xét Tờ trình số 2037/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công do tỉnh quản lý; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công do tỉnh quản lý có quy mô chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng, nhưng phải đảm bảo khả năng cân đối vốn đầu tư của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ mười sáu thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các B
: KH&ĐT, Tài chính;
- Cục KTVBQPPL-BTP;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: K
HĐT, Tài chính; TP;
- Các Ban, các Tổ, ĐB HĐND t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo t
nh;
- L
ưu VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Phạm Sỹ Lợi
Ngày ban hành: 14/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

368

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448747