• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Nhà ở xã hội


 

Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND về bố trí vốn thanh toán theo khả năng ngân sách hàng năm để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quỹ nhà ở xã hội

Tải về Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN THANH TOÁN THEO KHẢ NĂNG NGÂN SÁCH HÀNG NĂM ĐỂ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI DỰ ÁN SIÊU THỊ KẾT HỢP CHUNG CƯ 18 TẦNG KHU ĐÔ THỊ PHÚ MỸ, HUYỆN TÂN THÀNH LÀM QUỸ NHÀ Ở XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí vốn thanh toán phân kỳ hàng năm theo khả năng ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội; Báo cáo thẩm tra số 76/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, Kỳ họp thứ Bảy về việc bố trí Vốn ngân sách để thực hiện chuyển đổi dự án Siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội, với những nội dung chính như sau:

Bố trí vốn thanh toán theo khả năng cân đối ngân sách (thay vì thanh toán 20% hàng năm như Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, Kỳ họp thứ Bảy) để thực hiện chuyển đổi dự án siêu thị kết hợp chung cư 18 tầng khu đô thị Phú Mỹ, huyện Tân Thành làm quỹ nhà ở xã hội như Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

- Năm 2014: Bố trí vốn thanh toán là 52,086 tỷ đồng.

- Các năm tiếp theo (từ năm 2015 đến năm 2018): Bố trí vốn để thanh toán số tiền còn lại theo khả năng cân đối của ngân sách. Thời gian thực hiện tối đa là 05 năm. Mức vốn thanh toán cụ thể từng năm được bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khoá V, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431958