• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.790.856 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu từ kinh tế ngân sách địa phương được hưởng: 3.232.162 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.684.851 triệu đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm 2013: 7.097 triệu đồng;

- Thu chuyển nguồn sang năm 2014: 1.379.990 triệu đồng;

- Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 225.000 triệu đồng;

- Thu hoàn trả ngân sách cấp trên: 1.512 triệu đồng;

- Thu phản ánh qua ngân sách nhà nước: 260.244 triệu đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.781.258 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014: 9.598 triệu đồng.

Trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 0 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 3.399 triệu đồng;

- Kết dư ngân sách cấp xã: 6.199 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành: 14/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND

2.211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302096