• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công, viên chức tỉnh Lạng Sơn

Tải về Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VIẾNG THÂN NHÂN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình s 42/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết nay Quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 29 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Thường trực huyện, thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP HĐND, CV VP HĐND tỉnh;
- C, PVP, các phòng UBND tỉnh;
-
Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

QUY ĐỊNH

TỔ CHỨC VIẾNG THÂN NHÂN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 10/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy đnh này áp dụng đối với việc tổ chức các đoàn viếng của tỉnh, của tổ chức, cơ quan, đơn vị đến viếng cha, mẹ đẻ; cha, mẹ chồng (vợ); chồng hoặc vợ (gọi chung là thân nhân) của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi từ trần.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức các đoàn viếng

1. Tổ chức đoàn viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần thể hiện sự quan tâm của cơ quan, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức và gia đình.

2. Việc tổ chức các đoàn đi viếng phải trang trọng, văn minh, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí.

Chương II

TỔ CHỨC VIẾNG THÂN NHÂN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 3. Đối tượng được tổ chc Đoàn viếng của tỉnh

1. Người từ trần là thân nhân của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương chức và nguyên chức thuộc thẩm quyền Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý, gồm: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đng nhân dân tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh.

2. Người từ trần là thân nhân của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan cấp tnh, cấp huyện đang công tác thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành phố đang công tác không phải là y viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

Điều 4. Đối tượng được tổ chức Đoàn viếng của cơ quan, đơn vị

Người từ trần là thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức đang công tác được tổ chức Đoàn viếng của cơ quan nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác.

Chương III

KINH PHÍ PHÚNG VIẾNG

Điều 5. Kinh phí chi cho các đoàn viếng của tỉnh

1. Nội dung, mức chi phúng viếng:

a) Mua Vòng hoa (Trường hợp lễ tang không có vòng hoa luân chuyển): Tối đa 700.000đ.

b) Mua đồ lễ (Trường hợp lễ tang không có đồ lễ luân chuyển): Tối đa 300.000đ.

c) Tiền phúng viếng: Tối đa 700.000đ.

2. Kinh phí thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại: Đối với Đoàn đi viếng ở xa được thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại theo chế độ quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của tỉnh.

3. Nguồn kinh phí

Thực hiện từ nguồn đảm bảo xã hội hằng năm phân bổ về cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức các đoàn viếng của tỉnh.

Điều 6. Kinh phí chi cho đoàn viếng của cơ quan, đơn vị

1. Nội dung, mức chi phúng viếng:

a) Mua Vòng hoa (Trường hợp lễ tang không có vòng hoa luân chuyển): Tối đa 500.000đ.

b) Mua đồ lễ (Trường hợp lễ tang không có đồ lễ luân chuyển): Tối đa 300.000đ.

c) Tiền phúng viếng:

- Cơ quan cấp tỉnh: Tối đa 400.000đ.

- Cơ quan cấp huyện: Tối đa 300.000đ.

- Cơ quan thuộc cấp xã: Tối đa 200.000đ.

2. Kinh phí thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại: Đối với Đoàn đi viếng ở xa được thanh toán công tác phí, phương tiện đi lại theo chế độ quy định hiện hành của Bộ Tài chính và của tỉnh.

3. Nguồn kinh phí

Được đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị hoặc từ quỹ phúc lợi của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thc hin

Căn cứ việc tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn theo quy định này, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, y ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chđạo, triển khai thực hiện.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 29/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326599