• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi


 

Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tải về Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/2018/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG VÀ TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn c Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 11 Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính ph quy định h trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Xét Tờ trình số 7547/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đng và tưi tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hi đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi Hội đồng và tưi tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tnh Lâm Đồng như sau:

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trữ nước:

a) Đi vi các xã đặc biệt khó khăn, xã 30a, thôn nghèo, xã nghèo: Tổ chức thủy lợi cơ sở đu tư xây dựng công trình tích trữ nước được hỗ trợ 70% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

b) Đối với các xã, thôn còn lại: T chc thủy lợi cơ sở đầu tư xây dựng công trình trữ nước được hỗ trợ 50% chi phí thiết kế và chi phí máy thi công.

2. Hỗ trợ tưi tiên tiến, tiết kiệm nước:

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các loại cây trng là chè, cà phê, dâu tằm, cây ăn quả được hỗ trợ 25% chi phí vật liệu, máy thi công và thiết bị nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/ha.

3. Htrợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương:

Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương được hỗ trợ 45% tng giá trị đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bng).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trin khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trc Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định ca pháp luật.

Nghquyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH; VPCP;
- Bộ NN và PTNT,
Bộ Tài chính;
- Cục
kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐB
QH đơn v tnh Lâm Đồng:
- UB
MTTQVN tnh;
-
Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các s
, ban, nnh, đoàn thể cấp tnh;
-
TT HĐND, UBXD các huyện, thành phố;
- Đ
ài PT-TH tnh, Báo Lâm Đồng;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Trung tâm C
ông bảo tnh;
- Chi cục VT, LT tnh;
- Trang TTĐT H
ĐND tnh;
- Lưu: VT, H
S kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 13/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 103/2018/NQ-HĐND

208

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408379