• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2013 thông qua tổng biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014

Tải về Nghị quyết 103/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII- KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức,

Sau khi xem xét Tờ trình số 3381/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng biên chế cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 10/07/2013 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tổng biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2014 là: 3.238 biên chế.

Điều 2. Đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ:

1. Phê duyệt 100 biên chế công chức dự phòng năm 2014 cho tỉnh Quảng Ninh để thành lập mới và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một số cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Giao biên chế công chức cho người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Quảng Ninh là: 851 biên chế.

3. Điều chuyển 335 biên chế sự nghiệp làm nhiệm vụ quản lý nhà nước sang biên chế công chức.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ về các nội dung liên quan đến biên chế công chức và thực hiện việc giao biên chế công chức theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII - Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 103/NQ-HĐND

159

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210590