• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Nghị quyết 104/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số: 124/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-KTNS, ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016, như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước: 10.783.378.472.074 đồng.

a) Điều tiết về ngân sách Trung ương: 231.661.152.965 đồng.

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 10.551.717.319.109 đồng, trong đó: Thu ngân sách cấp tỉnh 4.202.520.710.263 đồng.

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương: 10.529.171.652.321 đồng, trong đó: chi ngân sách cấp tỉnh 4.200.685.298.001 đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương: 22.545.666.788 đồng, trong đó: kết dư ngân sách cấp tỉnh 1.835.412.262 đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tình tổ chức thực hiện. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ Sáu thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,
UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH khóa
XVII tnh Hà Giang;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh, Trung tâm CB-TH tnh;
- Lưu: VT, HĐND
(1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 104/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 104/NQ-HĐND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373707