• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 105/2013/NQ-HĐND Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Nghị quyết 105/2013/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/2013/NQ-HĐND

Long An, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM TUYỂN CHỌN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VỀ CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1926/TTr-UBND ngày 10/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Phạm vi, đối tượng, điều kiện tuyển chọn và thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn:

a) Phạm vi: Đề án được triển khai thực hiện thí điểm tại 50 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, mỗi nơi được tăng thêm 01 chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân. Nhiệm vụ cụ thể theo yêu cầu của địa phương và do cấp ủy, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phân công theo quy định của pháp luật.

b) Đối tượng: sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các trường đại học trong nước (ứng viên) thuộc các nhóm ngành: kinh tế, tài chính, kế toán; nông nghiệp; tài nguyên, môi trường; xây dựng; xã hội; luật; hành chính.

c) Điều kiện, tiêu chuẩn: có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Long An trên 6 tháng; độ tuổi dưới 25 (nếu là bộ đội xuất ngũ dưới 30 tuổi); phm chất đạo đức, li sống tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; lý lịch rõ ràng; sức khỏe tốt; cam kết công tác tại các xã, phường, thị trn ít nht 5 năm.

d) Thứ tự ưu tiên trong tuyển chọn: tốt nghiệp đúng chuyên ngành địa phương có nhu cầu; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; sinh viên tt nghiệp đại học loại khá trở lên (hoặc tốt nghiệp sau đại học); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn đã nêu; con thương binh, liệt sỹ, người có công; con cán bộ, công chức, viên chức.

2. Trình tự tổ chức thực hiện:

- Thành lập Hội đồng tuyển chọn (do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định).

- Thông báo và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

- Thẩm định sơ bộ hồ sơ.

- Tổ chức phỏng vấn trực tiếp và xét tuyển.

- Quyết định danh sách trúng tuyển và thông báo kết quả tuyển chọn.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong 3 tháng trước khi phân công (thời gian tham dự bồi dưỡng được hưởng chế độ như cán bộ, công chức cấp xã).

- Phân công về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nhận xét, đánh giá hiệu quả công tác.

- Bố trí sau khi hết nhiệm kỳ Ủy ban nhân dân.

3. Quyền li của ứng viên khi tham gia Đề án:

- Được xếp lương theo văn bng chuyên môn, ngạch chuyên viên.

- Được xét nâng lương thường xuyên hoặc nâng lương trước thời hạn theo quy định.

- Được hưởng các khoản phụ cấp theo quy định.

- Được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Được hưởng chế độ nghphép hằng năm và chế độ liên quan khác theo quy định của pháp luật về lao động.

- Được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Được xem xét để quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của xã, phường, thị trấn hoặc tiếp nhận về huyện, tỉnh công tác khi có yêu cầu.

- Được giải quyết chế độ thôi việc theo nguyện vọng và quy định của pháp luật (nếu không tiếp tục công tác sau khi hết nhiệm kỳ).

- Được nhận trợ cấp 01 lần bằng 03 tháng lương cơ bản (hệ số lương khởi điểm bậc đại học 2,34 x mức lương tối thiểu tại thời điểm x 03 tháng).

- Được hưởng các chế độ, chính sách khác (nếu có) theo quy định.

4. Trách nhiệm của ứng viên khi tham gia Đề án:

- Cam kết và chấp hành nghiêm quyết định bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, cấp huyện và phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Cùng các thành viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp trên theo quy định.

- Nếu tự ý bỏ việc khi chưa đủ thi gian công tác theo cam kết thì phải bi thường kinh phí đào tạo và khoản trợ cp 1 ln cho Nhà nước theo quy định của pháp luật (được ghi cụ thể trong bản cam kết về công tác tại các xã, phường, thị trn và giao Sở Nội vụ quyết định thu hồi).

5. Phân cấp quản lý, khen thưởng và xử lý kỷ luật: thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý cán bộ, công chức cấp xã.

6. Thi gian, tiến độ thực hiện Đề án:

Từ năm 2013-2016: triển khai thực hiện thí điểm 50 xã, phường, thị trấn, trong đó có 20 xã đặc biệt khó khăn, 30 đơn vị còn lại do Ủy ban nhân dân tỉnh phân bsố lượng phù hợp vi đặc điểm, tình hình của từng huyện, thị xã, thành phvà đảm bảo đa dạng các loại hình xã, phường, thị trn thực hiện Đán.

Đầu năm 2016 tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, căn cứ vào hiệu quả thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất thực hiện tiếp hoặc ngưng.

7. Nguồn kinh phí: ngân sách địa phương đảm bảo theo Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05/7/2013./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
-
Chính phủ (bc);
-
Ban Công tác Đại biểu Quốc hội (b/c);
-
VP.Quốc hội, VP.Chính phủ (TP.HCM);
-
TT.TU, UBND tnh, UBMTTQ tỉnh;
-
Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA;
-
Đại biểu HĐND tnh khóa VIII;
-
Văn phòng UBND tỉnh;
-
Các Sở ngành, Đoàn thể tỉnh;
-
TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph;
-
LĐ và CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND tnh;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/2013/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 05/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 105/2013/NQ-HĐND

263

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272682