• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2019 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X

Tải về Nghị quyết 105/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HOẠT ĐỘNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 9 - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các kết quả đã đạt được và giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tư pháp năm 2020; trong đó, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, vấn đề được chất vấn tại kỳ họp này; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp sau, cụ thể:

1. Về tình trạng thiếu thuốc, thiếu vắc-xin, nhất là vắc-xin phòng ngừa bệnh dại tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành liên quan:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở y tế công lập thực hiện tốt việc dự trù, đấu thầu mua thuốc, vắc-xin; tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu để đảm bảo có đủ thuốc, vắc-xin đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân tại các cơ sở y tế công lập; xử lý linh hoạt, nhanh chóng các tình huống thiếu thuốc, thiếu vắc-xin trong từng thời điểm, đặc biệt không để người bệnh phải tự mua các loại thuốc thuộc danh mục được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Riêng đối với vắc-xin ngừa bệnh dại, do tiêm vắc-xin là biện pháp duy nhất để phòng ngừa nên phải luôn đảm bảo số lượng dự trữ đủ nhu cầu.

- Đẩy mạnh phổ biến thông tin, tuyên truyền về Chương trình tiêm chủng mở rộng trong nhân dân; chỉ đạo thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật chuyên môn và các yêu cầu đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; giảm áp lực lên nhu cầu tiêm dịch vụ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó hoạt động tiêm chủng.

2. Về triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan:

- Rút kinh nghiệm trong việc chậm tham mưu thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Rà soát các quy định tại Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính để tham mưu tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho tỉnh thực hiện chính sách trên; trước mắt, tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và hoàn ứng khi có nguồn Trung ương hỗ trợ ngay trong năm 2020.

3. Về thực hiện các quy định pháp luật của Trung ương và của UBND tỉnh về điều kiện và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc áp dụng các quy định pháp luật của Trung ương, của tỉnh trong việc thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; qua đó, giúp cho các địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kết hợp tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ và chấp hành các quy định pháp luật về đất đai. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, rà soát để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh, bảo đảm chặt chẽ, nghiên cứu, đề xuất các trường hợp đặc biệt có nhu cầu tách thửa, như: các trường hợp thừa kế theo luật định, có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã và thành phố trong công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý đất đai, xây dựng; tăng cường kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương xử lý kịp thời, đồng bộ các trường hợp sai phạm trong lĩnh vực xây dựng.

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Chỉ đạo thẩm định chặt chẽ nhu cầu, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân trước khi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất phi nông nghiệp bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật; trong đó, phải xác định rõ các trường hợp hộ gia đình, cá nhân tách thửa do nhu cầu chính đáng, đúng quy định với trường hợp tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô để kinh doanh bất động sản (tạo điểm dân cư hoặc khu dân cư mới không theo quy định) để giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng trong nhân dân; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý tách thửa đất vườn ao, đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, ven khu dân cư, sang nhượng đất, xây dựng nhà ở trái phép, không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, không đảm bảo theo quy chuẩn xây dựng; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng hoặc buông lỏng công tác quản lý theo chức trách, nhiệm vụ được phân công.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp sau đây:

- Rà soát, đánh giá đúng thực trạng kết quả, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong thời gian qua. Đồng thời, phân tích, đánh giá tình hình và nguyên nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông hàng năm. Kế hoạch phải xác định trọng tâm, trọng điểm, nội dung, hình thức, đối tượng tuyên truyền đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phải đảm bảo đạt được mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông thể hiện bằng hành vi cụ thể khi tham gia giao thông; góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của từng sở, ngành, địa phương, việc thực hiện trách nhiệm của các thành viên Ban An toàn giao thông; từ đó, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu, các ngành, các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đề ra giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với việc phân khai hợp lý nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả.

- Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về an toàn giao thông, cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm; qua đó, nâng cao nhận thức, điều chỉnh ý thức của một bộ phận dân cư trong tham gia giao thông, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Điều 2.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND,
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, (TH 09b), K.T.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Mạnh Hùng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 105/NQ-HĐND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434900