• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bầu cử


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội

 

Nghị quyết 108/2020/QH14 về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 108/2020/QH14
Bản Tiếng Việt

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 108/2020/QH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 550/TTr-UBTVQH14 ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ngày 11 tháng 6 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2020.

 

 

 

 

Số Epas: 40389

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/2020/QH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/07/2020   Số công báo: Từ số 667 đến số 668
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 108/2020/QH14

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446304